ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                    Říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2- 46: Zkoušky – Vlhké teplo –
Cyklická zkouška

ČSN
EN IEC 61300-2- 46
ed. 2

35 9251

idt IEC 61300-2- 46:2019

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-46: Tests – Damp heat, cyclic

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures – Partie 2-46: Essais – Chaleur humide, essai cyclique

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-46: Prüfungen – Feuchte Wärme (zyklisch)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-2-46:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-2-46:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-22 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-46 (35 9251) z dubna 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Účelem této normy je popsat zkoušku pro stanovení vhodnosti součástek vláknové optiky odolat podmínkám pro-
středí o vysoké vlhkosti a teplotním změnám, které mohou nastat během používání, skladování a/nebo přepravy.

Zkouška je přednostně určena pro stanovení vhodnosti součástek vláknové optiky v podmínkách vysoké vlhkosti v kombinaci s cyklickými změnami teplot, což má obecně za následek kondenzaci vlhkosti na povrchu zkoušeného zařízení (DUT). Absorpce vlhkosti může vést k nabobtnání, které může zničit funkční užitkovost, způsobit ztrátu fyzikální pevnosti a způsobit změny dalších důležitých mechanických vlastností. Může nastat i degradace optických vlastností.

Ačkoliv tato zkouška není určena jako simulovaná tropická zkouška, může být nicméně užitečná při určování absorpce vlhkosti izolačních nebo krycích materiálů.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-2-46:2019 dovoleno do 2020-04-22 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-46 (35 9251) z dubna 2007.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   celková revize pro docílení harmonizace s normou IEC 60068-2-30;

b)   doplnění podrobného popisu v kapitole 4, Obecný popis;

c)   doplnění podrobného popisu v kapitole 5, Vybavení;

d)   doplnění podrobného popisu v kapitole 6, Postup.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1:2013zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60068-3-6 zavedena v ČSN EN IEC 60068-3-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod – Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-30 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-30: Zkoušky – Zkouška Db: Vlhké teplo cyklické (cyklus 12 h + 12 h)

ČSN IEC 68-5-2 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů pro-
středí. Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod. Termíny a definice

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz