ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.080                                                                                                                                        Říjen 2019

Informační technologie – Správa aktiv IT –
Část 1: Systémy správy aktiv IT – Požadavky

ČSN
ISO/IEC 19770-1

36 9043

 

Information technology – IT asset management –
Part 1: IT asset management systems – Requirements

Technologies de linformation – Gestion des actifs –
Partie 1: Procédés et évaluation progressive de la conformité

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO/IEC 19770-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO/IEC 19770-1:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem ISO/IEC 19770 specifikuje požadavky pro systémy správy aktiv informačních technologií v organizaci. Tento dokument je aplikovatelný pro všechny typy aktiv IT a pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN a TNI

ČSN ISO 55001:2015 (01 0376) Management aktiv – Systémy managementu – Požadavky

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 9004 (01 0324) Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO/IEC 20000-1 (36 9074) Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

ČSN ISO/IEC 20000-2 (36 9074) Informační technologie – Management služeb – Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb

ČSN EN ISO/IEC 27001 (36 9797) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 27002 (36 9798) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací

ČSN ISO/IEC 27005 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik bezpečnosti informací

ČSN EN ISO 22301 (01 2306) Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky

ČSN ISO 55000:2015 (01 0375) Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie

ČSN ISO 55002:2015 (01 0377) Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání ISO 55001

TNI 01 0350:2010 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Miroslav Škop

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz