PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.040                                                                                                                                         Únor 2020

Programy nezbytných předpokladů
pro bezpečnost potravin –
Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata

ČSN P
ISO/TS 22002- 6

56 9613

 

Prerequisite programmes on food safety –
Part 6: Feed and animal food production

Programmes prérequis pour la sécurité des denrées alimentaires –
Partie 6: Production des aliments pour animaux

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace ISO/TS 22002- 6:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard is the Czech version of the Technical Specification ISO/TS 22002- 6:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 22002-6:2016 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agen-tura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 22000 zavedena v ČSN EN ISO 22000 (56 9600) Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

Souvisící ČSN

ČSN P ISO/TS 22002-1 (56 9613) Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin – Část 1: Výroba potravin

ČSN ISO 22004 (56 9610) Systémy managementu bezpečnosti potravin – Návod k použití ISO 22000

Vypracování normy

Zpracovatel: Kateřina Šléglová, IČO 76130509

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin –                 ISO/TS 22002- 6
Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata                                                        První vydání
                                                                                                                                       2016-04-15

ICS 67.040

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 7

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 7

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 7

4............ Obecně použitelné programy nezbytných předpokladů (PRPs)......................................................................................... 8

4.1......... Podnik............................................................................................................................................................................................. 8

4.1.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 8

4.1.2...... Prostředí......................................................................................................................................................................................... 9

4.2......... Uspořádání a pracovní prostor................................................................................................................................................... 9

4.2.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 9

4.2.2...... Vnitřní provedení a uspořádání.................................................................................................................................................. 9

4.2.3...... Vnitřní struktura a instalace......................................................................................................................................................... 9

4.2.4...... Vybavení......................................................................................................................................................................................... 9

4.2.5...... Pohyblivé konstrukce a vybavení.............................................................................................................................................. 9

4.2.6...... Skladování..................................................................................................................................................................................... 9

4.3......... Technické vybavení...................................................................................................................................................................... 9

4.3.1...... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 9

4.3.2...... Zásobování vodou...................................................................................................................................................................... 10

4.3.3...... Větrání.......................................................................................................................................................................................... 10

4.3.4...... Vzduch a jiné plyny.................................................................................................................................................................... 10

4.3.5...... Osvětlení...................................................................................................................................................................................... 10

4.4......... Likvidace odpadu....................................................................................................................................................................... 10

4.4.1...... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 10

4.4.2...... Nakládání s odpady................................................................................................................................................................... 10

4.4.3...... Odtoky a odvodnění................................................................................................................................................................... 10

4.5......... Vhodnost vybavení, čištění a údržba...................................................................................................................................... 10

4.5.1...... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 10

4.5.2...... Hygienická úprava..................................................................................................................................................................... 11

4.5.3...... Měřicí a dávkovací vybavení.................................................................................................................................................... 11

4.5.4...... Údržba.......................................................................................................................................................................................... 11

4.6......... Management nakupovaných materiálů a služeb................................................................................................................. 11

4.6.1...... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 11

Strana

4.6.2...... Výběr a řízení dodavatelů......................................................................................................................................................... 11

4.6.3...... Příchozí materiály....................................................................................................................................................................... 12

4.7......... Opatření pro zamezení křížové kontaminace....................................................................................................................... 12

4.8......... Čištění a sanitace....................................................................................................................................................................... 12

4.8.1...... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 12

4.8.2...... Programy čištění a sanitace..................................................................................................................................................... 12

4.8.3...... Čisticí a sanitační prostředky a nástroje................................................................................................................................. 13

4.9......... Opatření proti škůdcům............................................................................................................................................................. 13

4.9.1...... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 13

4.9.2...... Programy kontroly výskytu škůdců.......................................................................................................................................... 13

4.9.3...... Zamezení proniknutí škůdců.................................................................................................................................................... 13

4.9.4...... Ložiska a zamoření.................................................................................................................................................................... 13

4.9.5...... Sledování a detekce.................................................................................................................................................................. 13

4.9.6...... Kontrola a hubení....................................................................................................................................................................... 13

4.10....... Osobní hygiena........................................................................................................................................................................... 14

4.10.1... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 14

4.10.2... Osobní chování........................................................................................................................................................................... 14

4.10.3... Vybavení pro osobní hygienu a toalety.................................................................................................................................. 14

4.10.4... Prostory vyhrazené ke stravování........................................................................................................................................... 14

4.10.5... Oblečení a ochranné pomůcky................................................................................................................................................ 14

4.10.6... Osobní čistota.............................................................................................................................................................................. 14

4.11....... Produkty k přepracování........................................................................................................................................................... 14

4.11.1... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 14

4.11.2... Skladování, identifikace a sledovatelnost............................................................................................................................. 14

4.11.3... Použití produktu k přepracování.............................................................................................................................................. 14

4.12....... Postupy pro stažení produktu................................................................................................................................................... 15

4.13....... Skladování a doprava................................................................................................................................................................ 15

4.13.1... Obecné požadavky.................................................................................................................................................................... 15

4.13.2... Požadavky na skladování......................................................................................................................................................... 15

4.13.3... Vozidla, dopravní prostředky a kontejnery............................................................................................................................ 15

4.14....... Informace na obale a povědomí zákazníka.......................................................................................................................... 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 34 Potravinářské výrobky, subkomise SC 17 Systémy řízení bezpečnosti potravin.

ISO/TS 22002 obsahuje následující části pod obecným názvem Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin:

    Část 1: Výroba potravin

    Část 2: Stravování

    Část 3: Zemědělství

    Část 4: Výroba obalových materiálů pro potraviny

    Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata

Úvod

ISO 22000 stanovuje specifické požadavky na bezpečnost potravin pro organizace v potravinovém řetězci. Jedním takovým požadavkem je, že organizace vytvářejí, zavádějí a udržují programy nezbytných předpokladů (PRP) jako pomoc při řízení nebezpečí ohrožujících bezpečnost potravin.

Tato technická specifikace nezdvojuje požadavky uvedené v normě ISO 22000 a je určena pro použití při vytváření, zavádění a udržování PRP specifických pro danou organizaci (organizace) ve spojení s ISO 22000.

ISO/TC 34/SC 17 uznala PAS 222:2011 jako výchozí bod pro vývoj této technické specifikace.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace specifikuje požadavky na vytvoření, zavedení a udržování programů nezbytných předpokladů (PRP) jako pomoci pro řízení nebezpečí ohrožujících bezpečnost krmiv a potravy pro zvířata a materiálů použitých při výrobě krmiv a potravy pro zvířata. Nebezpečí ohrožující bezpečnost krmiv v této souvislosti se týkají atributů, které mohou potenciálně nepříznivě ovlivnit zdraví zvířat a/nebo lidí.

Programy nezbytných předpokladů jsou určeny k zajištění bezpečnosti krmiv a k prevenci, kontrole a odhalování potenciální kontaminace včetně křížové kontaminace, ke které by mohlo dojít v rámci odpovědnosti dané organizace.

Tato technická specifikace platí pro všechny organizace, bez ohledu na jejich velikost, umístění nebo složitost, které se podílejí na výrobě a/nebo dodávce krmiv a potravy pro zvířata a chtějí zavést PRP. Operace s krmivy a potravou pro zvířata jsou různorodého charakteru, a ne všechny požadavky uvedené v této technické specifikaci se nutně vztahují na každou jednotlivou organizaci nebo každý jednotlivý proces. Jakékoliv vyloučení nebo zavedení alternativních opatření musí být odůvodněno hodnocením rizika a musí být ověřeno, že je efektivní. Žádná vyloučení nebo přijatá alternativní opatření by neměla ovlivnit schopnost organizace splnit další požadavky obsažené v této technické specifikaci.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz