ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                               Listopad 2019

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy pouzder a rozhraní –
Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA
a S-FLGA

ČSN
EN IEC 62148-21

35 9274

idt IEC 62148-21:2019

Fibre optic active components and devices – Package and interface standards –
Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon
fine-pitch land grid array (S-FLGA)

Composants et dispositifs actifs fibroniques – Normes de boîtier et d’interface –
Partie 21: Guide de conception de l’interface électrique des boîtiers PIC utilisant des boîtiers matriciels à billes et à pas fins en silicium (S-FBGA) et des boîtiers matriciels à zone de contact plate et à pas fins en silicium (S-FLGA)

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und Geräte – Gehäuse- und Schnittstellennormen –
Teil 21: Konstruktionsleitfaden für elektrische Schnittstellen von PIC-Gehäusen mit Si-Feinraster-Ball-Grid-Array (S-FBGA) und Si-Feinraster-Land-Grid-Array (S-FLGA)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62148-21:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62148-21:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma představuje pokyn pro návrh elektrického rozhraní pro pouzdra fotonických integrovaných obvodů (PIC) využívající pouzdra S-FBGA a S-FLGA. Elektrické rozhraní pro pouzdra S-FBGA je informativní.

Účelem této normy je přiměřeně specifikovat elektrické rozhraní pouzder PIC složených z optických vysílačů a přijímačů, které umožňují mechanickou a elektrickou zaměnitelnost pouzder PIC.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-731 zavedena v ČSN IEC 50(731) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

IEC/TR 61931 zavedena v ČSN IEC 61931 (35 9200) Vláknová optika – Terminologie

Souvisící ČSN

ČSN EN 60191-6-22 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 6-22: Obecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž – Konstrukční návod pro pouzdra S-FBGA a S-FLGA

ČSN EN IEC 62148-1 ed. 2 (35 9274) Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy pouzder a rozhraní – Část 1: Obecně a návod

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz