ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70                                                                                                                               Prosinec 2019

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy
a pisoáry

ČSN
EN 14055

91 4640

 

WC and urinal flushing cisterns

Réservoirs de chasse d’eau pour WC et urinoirs

Spülkästen für WC-Becken und Urinale

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14055:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14055:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14055 (91 4640) z dubna 2019.

S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 14055+A1 (91 4640) z května 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14055:2018 dovoleno do 2020-07-31 používat dosud platnou ČSN EN 14055+A1 (91 4640) z května 2016.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14055:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 14055 (91 4640) z dubna 2019 převzala EN 14055:2018 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny jsou uvedené v kapitole Evropská předmluva.

Informace o citovaných dokumentech

EN 997 zavedena v ČSN EN 997 (72 4860) Záchodové mísy a sestavy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 13407:2015 zavedena v ČSN EN 13407:2016 (72 4871) Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody

EN 14124 zavedena v ČSN EN 14124 (13 7222) Zdravotnětechnické armatury – Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem

BS 1212-2:1990 nezavedena

BS 1212-3:1990 nezavedena

BS 1212-4:2016 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a k článku 5.1.6 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 14055
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2018

ICS 91.140.70                                                                                              Nahrazuje EN 14055:2010+A1:2015

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

WC and urinal flushing cisterns

Réservoirs de chasse d’eau pour WC et urinoirs

Spülkästen für WC-Becken und Urinale

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-04-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 14055:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované normativní dokumenty................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Klasifikace...................................................................................................................................................................................... 10

5......... Charakteristiky a metody zkoušení pro výrobky typu 1.......................................................................................................... 10

5.1...... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 10

5.1.1... Součásti nádržkového splachovače.......................................................................................................................................... 10

5.1.2... Připojení k rozvodu vody.............................................................................................................................................................. 11

5.1.3... Přívodní potrubí.............................................................................................................................................................................. 11

5.1.4... Odnímatelné části......................................................................................................................................................................... 11

5.1.5... Připojovací rozměry...................................................................................................................................................................... 11

5.1.6... Splachovací trubky........................................................................................................................................................................ 12

5.2...... Hydraulické a mechanické charakteristiky............................................................................................................................... 15

5.2.1... Splachovací objem....................................................................................................................................................................... 15

5.2.2... Zařízení pro úsporu vody............................................................................................................................................................. 15

5.2.3... Splachovací proud a síla rázu..................................................................................................................................................... 16

5.2.4... Přepad............................................................................................................................................................................................. 16

5.2.5... Charakteristiky otevírání plnicí armatury pro úsporné splachování..................................................................................... 17

5.2.6... Bezpečnostní vzdálenost – rozměr „c“...................................................................................................................................... 17

5.2.7... Ochrana proti zpětnému průtoku, vzduchová mezera, bezpečnostní vzdálenost – rozměr „a“..................................... 18

5.2.8... Těsnost vypouštěcího ventilu...................................................................................................................................................... 18

5.2.9... Spolehlivost vypouštěcího ventilu.............................................................................................................................................. 18

5.2.10 Ovládací síla................................................................................................................................................................................... 18

5.2.11 Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 18

5.3...... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 18

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

5.3.2... Splachovací objem....................................................................................................................................................................... 18

5.3.3... Splachovací proud........................................................................................................................................................................ 19

5.3.4... Stanovení přepadové kapacity................................................................................................................................................... 23

5.3.5... Charakteristiky otevírání plnicí armatury................................................................................................................................... 23

5.3.6... Stanovení rozměru „c“.................................................................................................................................................................. 23

5.3.7... Stanovení rozměru „a“.................................................................................................................................................................. 23

5.3.8... Těsnost vypouštěcího ventilu...................................................................................................................................................... 23

5.3.9... Zkouška spolehlivosti vypouštěcího ventilu............................................................................................................................. 23

5.3.10 Ovládací síla................................................................................................................................................................................... 24

5.3.11 Síla rázu.......................................................................................................................................................................................... 25

6......... Funkční charakteristiky a metody zkoušení pro výrobky typu 2............................................................................................ 28

6.1...... Plnicí armatura............................................................................................................................................................................... 28

6.2...... Ochrana proti zpětnému průtoku................................................................................................................................................ 29

6.3...... Označování nádržkového splachovače.................................................................................................................................... 29

6.4...... Přepadová trubka a přepadové zařízení................................................................................................................................... 29

Strana

6.5...... Splachovací objem....................................................................................................................................................................... 29

6.5.1... Úplné spláchnutí............................................................................................................................................................................ 29

6.5.2... Spláchnutí redukovaným objemem.......................................................................................................................................... 29

6.6...... Splachovací proud........................................................................................................................................................................ 29

6.7...... Mechanická odolnost a těsnost splachovacího zařízení........................................................................................................ 29

6.8...... Chemická odolnost splachovacího zařízení............................................................................................................................ 29

6.9...... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 29

6.10.... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 30

6.10.1 Zkoušky plnicí armatury............................................................................................................................................................... 30

6.10.2 Přepadová trubka a přepadové zařízení................................................................................................................................... 30

6.10.3 Zkouška splachovacího objemu................................................................................................................................................. 30

6.10.4 Zkouška splachovacího proudu.................................................................................................................................................. 31

6.10.5 Zkouška mechanické odolnosti a těsnosti splachovacího zařízení..................................................................................... 32

6.10.6 Zkouška chemické odolnosti splachovacího zařízení............................................................................................................ 33

6.10.7 Požadavky na zkoušení kompatibility výrobků typu 2............................................................................................................ 33

7......... Charakteristiky a metody zkoušení pro výrobky typu 3.......................................................................................................... 33

7.1...... Charakteristiky a metody zkoušení............................................................................................................................................ 33

7.2...... Nastavení (seřízení)...................................................................................................................................................................... 33

8......... Akustické vlastnosti....................................................................................................................................................................... 34

9......... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 34

10....... Označování..................................................................................................................................................................................... 34

11....... Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP................................................................................................................ 36

11.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 36

11.2.... Zkoušky typu................................................................................................................................................................................... 36

11.2.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 36

11.2.2 Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody................................................................................................................................ 36

11.3.... Řízení výroby u výrobce (FPC).................................................................................................................................................... 38

11.3.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 38

11.3.2 Zařízení............................................................................................................................................................................................ 38

11.3.3 Suroviny a součásti....................................................................................................................................................................... 38

11.3.4 Zkoušení a hodnocení výrobku................................................................................................................................................... 39

11.3.5 Neshodné výrobky........................................................................................................................................................................ 39

11.3.6 Opatření k nápravě........................................................................................................................................................................ 39

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011....................................................................... 40

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................... 40

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................................. 41

ZA.3... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................. 41

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 42

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14055:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Zravotnětechnické zařizovací předměty, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14055:2010+A1:2015.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny zavedené do EN 14055:2010+A1:2015 jsou:

a)   zavedení nové přílohy ZA podle nejnovější šablony (ve formátu TF N 687 rev 1 ze dne 2015-06-02);

b)   změna označování výrobků;

c)   redakční úpravy dohodnuté mezi zástupci EU/GŘ pro růst, CEN/TC 163 a FECS dne 2016-07-07 v Bruselu pro citaci normy v OJEU.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje konstrukční a funkční charakteristiky a metody zkoušení pro nádržkové splachovače se splachovacím zařízením, plnicí armaturou a přepadem, určené pro záchodové mísy a pisoáry NP1).

Tento dokument se vztahuje na nádržkové splachovače určené k připojení na vnitřní vodovody.

Tento dokument se nevztahuje na automatické nádržkové splachovače s násoskovým vypouštěcím zařízením, určené pro splachování pisoárů.

POZNÁMKA Na nádržkové splachovače pro monoblokové a kombinační záchodové mísy se vztahuje EN 997.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)  NÁRODNÍ POZNÁMKA Nádržkové splachovače je možné použít také pro splachování výlevek.

Zdroj: www.cni.cz