ICS 13.340.30

ČSN

EN 13274-7

 

83 2205

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Metody zkoušení –
Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13274-7 (83 2205) z července 2008.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz