ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                               Listopad 2019

Optické vláknové kabely –
Část 2-11: Vnitřní kabely – Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní
pro vnitřní kabeláž budov

ČSN
EN IEC 60794-2-11
ed. 3

35 9223

idt IEC 60794-2-11:2019

Optical fibre cables –
Part 2-11: Indoor cables – Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling

Câbles à fibres optiques –
Partie 2-11: Câbles intérieurs – Spécification particulière pour les câbles simplex et duplex utilisés dans le câblage de locaux

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 2-11: LWL-Innenkabel – Bauartspezifikation für Simplex- und Duplexkabel für anwendungsneutrale Standortverkabelung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60794-2-11:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60794-2-11:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-05-17 se nahrazuje ČSN EN 60794-2-11 ed. 2 (35 9223) z prosince 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma představuje podrobné požadavky specifické pro tento typ kabelu, aby byla zajištěna kompatibilita se souborem mezinárodních norem ISO/IEC 11801. Požadavky rodové specifikace IEC 60794-2-10 jsou použitelné pro kabely pokryté touto normou.

Jednotlivé požadavky, podrobně uvedené v kapitole 4, definují buď konkrétní volbu ve vztahu k požadavkům IEC 60794-2-10, nebo další požadavky.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60794-2-11:2019 dovoleno do 2022-05-17 používat dosud platnou ČSN EN 60794-2-11 ed. 2 (35 9223) z prosince 2012.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   začlenění kabelu provozní kategorie OM5;

b)   začlenění kabelu provozní kategorie OS1a;

c)   provozní kategorie kabelu OM1, OM2 a OS1 již nejsou normativní a jsou ponechány pro informaci.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60793-2-10 dosud nezavedena1)

IEC 60793-2-50:2018 zavedena v ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6:2019 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

IEC 60794-1-1:2015 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 3:2016 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-2-10:2011zavedena v ČSN EN 60794-2-10 ed. 2:2012 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely – Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-1-21 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry primární ochrany

ČSN EN IEC 60794-1-22 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

ČSN EN 60794-2 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.1)    V přípravě.

Zdroj: www.cni.cz