ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                               Listopad 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů –
Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO –
Dvě řady vláken o šířce 16 vláken

ČSN
EN IEC 61754-7-3

35 9244

idt IEC 61754-7-3:2019

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces –
Part 7-3: Type MPO connector family – Two fibre rows 16 fibre wide

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs àfibres optiques – Interfaces de connecteurs à fibres optiques –
Partie 7-3: Famille de connecteurs de type MPO – Deux rangées de 16 fibres

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern –
Teil 7-3: Steckverbinderfamilie der Bauart MPO – Zwei Faserreihen mit jeweils 16 Fasern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61754-7-3:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61754-7-3:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma definuje normované rozměry rozhraní pro druh optických konektorů MPO se dvěma řadami po 16 vláknech.


Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz