ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.50                                                                                                                               Listopad 2019

Bezpečnost hraček –
Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN
EN 71-14

94 3095

 

Safety of toys –
Part 14: Trampolines for domestic use

Sécurité des jouets –
Partie 14: Trampolines à usage familial

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 14: Trampoline für den häuslichen Gebrauch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 71-14:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 71-14:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 71-14 (94 3095) z července 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 71-14:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 71-14 z července 2019 převzala EN 71-14:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014+A1:2018 zavedena v ČSN EN 71-1+A1:2019 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-8:2018 zavedena v ČSN EN 71-8:2018 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

EN 913:2008 nezavedena1)

EN 1176-1:2017 zavedena v ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018 (94 0515) Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN 13219:2008 zavedena v ČSN EN 13219:2009 (94 0350) Gymnastické nářadí – Trampolíny – Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

EN ISO 4892-3:2016 zavedena v ČSN EN ISO 4892-3:2016 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

EN ISO 9227:2017 zavedena v ČSN EN ISO 9227:2017 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

EN ISO 13934-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 13934-1:2013 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

EN ISO 25649:2017 (soubor) zavedena v ČSN EN ISO 25649 (94 0930) Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě – Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (2009/48/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 86/2011 Sb. ze dne 9. března 2011 o technických požadavcích na hračky, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČO 47910381, Ing. Martina Pavlínková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Mastná

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 71-14
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 97.200.50                                                                                              Nahrazuje EN 71-14:2014+A1:2017

Bezpečnost hraček –
Část 14: Trampolíny pro domácí použití

Safety of toys –
Part 14: Trampolines for domestic use

Sécurité des jouets –
Partie 14: Trampolines à usage familial

Sicherheit von Spielzeug –
Teil 14: Trampoline für den häuslichen Gebrauch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-10-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 71-14:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Kategorie trampolín...................................................................................................................................................................... 10

5......... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Výjimky z některých požadavků EN 71-1 (viz A.2).................................................................................................................. 10

5.2...... Obecné požadavky na konstrukci trampolíny (viz A.3).......................................................................................................... 11

5.2.1... Požadavky na malé trampolíny (viz 4.2)................................................................................................................................... 11

5.2.2... Požadavky na střední a velké trampolíny (viz kapitola 4)...................................................................................................... 11

5.2.3... Požadavky pro všechny kategorie trampolín........................................................................................................................... 12

5.3...... Trvanlivost materiálů (viz A.4)..................................................................................................................................................... 13

5.3.1... Kovové části................................................................................................................................................................................... 13

5.3.2... Nekovové části............................................................................................................................................................................... 13

5.4...... Zachycení (viz A.5)........................................................................................................................................................................ 13

5.4.1... Zachycení prstů.............................................................................................................................................................................. 13

5.4.2... Zachycení hlavy a krku................................................................................................................................................................. 13

5.4.3... Zachycení nohy.............................................................................................................................................................................. 14

5.5...... Nebezpečí sevření a rozdrcení (viz 7.7 a A.6)......................................................................................................................... 14

5.6...... Ostré hrany, hroty a vyčnívající části.......................................................................................................................................... 14

5.6.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.6.2... Ostré hrany a hroty........................................................................................................................................................................ 15

5.6.3... Vyčnívající části.............................................................................................................................................................................. 15

5.7...... Prostředky pro přístup................................................................................................................................................................... 15

5.8...... Polstrování (viz 7.7 a A.7)............................................................................................................................................................ 15

5.8.1... Pokrytí polstrováním..................................................................................................................................................................... 15

5.8.2... Odolnost polstrování rámu a závěsného systému proti nárazu........................................................................................... 15

5.8.3... Ochrana sloupků........................................................................................................................................................................... 16

5.8.4... Ochrana madel (u malých trampolín)....................................................................................................................................... 16

5.9...... Pevnost (viz A.8)............................................................................................................................................................................ 16

5.9.1... Svislá pevnost ochranné sítě...................................................................................................................................................... 16

5.9.2... Pevnost rámu................................................................................................................................................................................. 16

5.9.3... Dynamická pevnost ochranných sítí.......................................................................................................................................... 16

5.9.4... Pevnost připevnění polstrování k rámu..................................................................................................................................... 16

5.9.5... Statická pevnost prostředků pro přístup.................................................................................................................................... 16

5.9.6... Pevnost odrazové plochy, závěsného systému a rámu........................................................................................................ 16

5.10.... Průhyb odrazové plochy (viz A.9)............................................................................................................................................... 16

5.10.1 Trampolíny nezapuštěné do země............................................................................................................................................ 16

5.10.2 Trampolíny zapuštěné do země................................................................................................................................................. 16

5.11.... Stabilita............................................................................................................................................................................................ 17

5.12.... Nástroj pro posouzení správné hloubky jámy pro trampolíny zapuštěné do země......................................................... 17

6......... Upozornění, značení a návody k použití (viz A.10)................................................................................................................. 17

Strana

6.1...... Upozornění..................................................................................................................................................................................... 17

6.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

6.1.2... Upozornění týkající se domácího použití.................................................................................................................................. 17

6.1.3... Upozornění týkající se trampolín, které nejsou určeny pro děti mladší 36 měsíců.......................................................... 17

6.2...... Upozornění a značení na výrobku (viz A.10)........................................................................................................................... 17

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

6.2.2... Vyznačení středu odrazové plochy............................................................................................................................................ 18

6.3...... Upozornění a značení na obalu................................................................................................................................................. 18

6.4...... Upozornění a informace v návodu k použití............................................................................................................................ 19

6.4.1... Upozornění..................................................................................................................................................................................... 19

6.4.2... Informace........................................................................................................................................................................................ 19

6.4.3... Montáž a údržba............................................................................................................................................................................ 20

7......... Metody zkoušení............................................................................................................................................................................ 20

7.1...... Dynamické zkoušky...................................................................................................................................................................... 20

7.2...... Pevnost............................................................................................................................................................................................ 22

7.2.3... Pevnost odrazové plochy, závěsného systému a rámu (viz 5.9.6)...................................................................................... 24

7.3...... Stabilita (viz 5.11).......................................................................................................................................................................... 25

7.4...... Zkoušení sestavy (viz 5.2.3.1 a 5.2.3.2).................................................................................................................................... 27

7.5...... Zkoušky trvanlivosti (viz 5.3)........................................................................................................................................................ 27

7.6...... Zkouška průhybu odrazové plochy (viz 5.10).......................................................................................................................... 28

7.6.1... Trampolíny zapuštěné do země................................................................................................................................................. 28

7.6.2... Trampolíny nezapuštěné do země............................................................................................................................................ 28

7.7...... Zkouška pro polstrování a nebezpečí sevření a rozdrcení (viz 5.5 a 5.8.1)....................................................................... 29

7.8...... Zkouška systému zádržné zdi (viz 5.2.2.3)............................................................................................................................... 29

Příloha A (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 31

A.1...... Předmět normy (viz kapitola 1)................................................................................................................................................... 31

A.2...... Obecně (viz 5.1 a 5.2.3)............................................................................................................................................................... 31

A.3...... Ochranné sítě (viz 5.2).................................................................................................................................................................. 32

A.4...... Trvanlivost materiálů (viz 5.3)..................................................................................................................................................... 33

A.5...... Zachycení (viz 5.4)........................................................................................................................................................................ 33

A.6...... Nebezpečí sevření a rozdrcení (viz 5.5).................................................................................................................................... 33

A.7...... Polstrování (viz 5.8)....................................................................................................................................................................... 34

A.8...... Zkouška pevnosti (viz 5.9)........................................................................................................................................................... 34

A.9...... Průhyb odrazové plochy (viz 5.10)............................................................................................................................................. 34

A.10... Upozornění a značení na výrobku (viz 6.2).............................................................................................................................. 35

A.11... Lem, který zabrání dětem, zvířatům nebo předmětům, aby se dostali pod odrazovou plochu..................................... 35

Příloha B (informativní) Významné technické změny proti předchozí verzi tohoto dokumentu................................................ 36

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2009/48/ES............ 37

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 38

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 71-14:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 52 Bezpečnost hraček, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 71-14:2014+A1:2017.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu N/445 uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2009/48/ES.

Vztah ke směrnici EU 2009/48/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je 14. částí evropské normy na bezpečnost hraček a je třeba ji používat společně s částí 1.

EN 71 se společným názvem Bezpečnost hraček sestává z těchto částí:

    Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

    Část 2: Hořlavost

    Část 3: Migrace určitých prvků

    Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

    Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

    Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení

    Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

    Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky

    Část 10: Organické chemické sloučeniny – Příprava vzorků a extrakce

    Část 11: Organické chemické sloučeniny – Analytické metody

    Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

    Část 13: Čichové stolní hry, stolní hry podněcující chuťové vjemy, kosmetické sady a sady podněcující chuťové vjemy

    Část 14: Trampolíny pro domácí použití (tento dokument).

POZNÁMKA 1 Jako doplněk k výše uvedeným částem EN 71 byly vydány následující dokumenty: technická zpráva CEN, CEN/TR 15071, Bezpečnost hraček – Národní překlady varování a návodů k použití v EN 71 a technická zpráva CEN CEN/TR 15371 (soubor norem), Bezpečnost hraček – Odpovědi na dotazy týkající se interpretace.

POZNÁMKA 2 Slova psaná kurzivou jsou definována v kapitole 3 (Termíny a definice). Další informace týkající se zdůvodnění a vysvětlení různých požadavků jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA 3 V zemích mimo EU mohou existovat odlišné legislativní požadavky.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Srbska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí požadavky a metody zkoušení pro trampolíny pro domácí použití, jejich prostředků pro přístupochranné sítě, které jsou určeny pro venkovní a/nebo vnitřní použití pro jednu osobu.

Předmět této evropské normy nezahrnuje:

    trampolíny používané jako gymnastické nářadí, na které se vztahuje EN 13219:2008;

    plovoucí nafukovací trampolíny, na které se vztahuje soubor EN 25649:2017;

    trampolíny používané na veřejných hřištích;

    trampolíny se šikmou odrazovou plochou;

    nafukovací trampolíny;

    fitness trampolíny, včetně trampolín pro lékařské účely;

    trampolíny s dalšími funkcemi, např. se stany, s basketbalovým košem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN EN 913, která přejímala EN 913, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.

Zdroj: www.cni.cz