ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                               Prosinec 2019

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem
na půlválcovém zkušebním tělese

ČSN
EN 12697- 44

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 44: Propagation de fissure par essai de flexion d’un bloc semi-circulaire

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung mittels Halbzylinder-Biegeversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-44:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-44:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-44 (73 6160) ze září 2019.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-44:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-44:2019 (73 6160) ze září 2019 převzala EN 12697-44:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Další změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12697-27 zavedena v ČSN EN 12697-27 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 27: Odběr vzorků

EN 12697-31 zavedena v ČSN EN 12697-31 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

EN 12697-33 zavedena v ČSN EN 12697-33 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

EN 12697-35 zavedena v ČSN EN 12697-35 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 35: Laboratorní výroba směsi

Souvisící ČSN

ČSN EN 12697-24 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 24: Odolnost vůči únavě

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 1, 6.2 a 10 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: VUT v Brně, FAST, doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12697-44
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2019

ICS 93.080.20                                                                                                       Nahrazuje EN 12697-44:2010

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 44: Crack propagation by semi-circular bending test

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 44: Propagation de fissure par essai de flexion d’un bloc semi-circulaire

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung mittels Halbzylinder-Biegeversuch

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-11-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                Ref. č. EN 12697-44:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Symboly............................................................................................................................................................................................. 7

5......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

6......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 7

7......... Příprava vzorků................................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Výroba................................................................................................................................................................................................ 8

7.2...... Kontrola rozměrů............................................................................................................................................................................. 9

7.3...... Skladování........................................................................................................................................................................................ 9

8......... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 10

9......... Výpočty............................................................................................................................................................................................ 11

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

11....... Údaje o přesnosti.......................................................................................................................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-44:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2019 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12697-44:2010.

V porovnání s předchozím vydáním byly provedeny tyto významné technické změny:

    název řady norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi za horka;

    změněny tolerance šířky drážky na (0,40 ± 0,20) mm [6.10];

    přidány tolerance výšky zkušebního tělesa: (74 ± 1) mm [7.1.2]; [7.1.3]; [7.1.4];

    v souladu s 6.10 změněny tolerance šířky drážky na (0,40 ± 0,20) mm [7.1.6];

    změněn vzorec (2) až (4). Vzorec (5) vymazán a vzorec (6) přečíslován na (5) [9.4].

Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební metodu ohybem na půlválcovém zkušebním tělese (SCB) ke stanovení pevnosti v tahu nebo odolnosti vůči lomu asfaltové směsi pro hodnocení možného šíření trhlin. Výsledky zkoušky lze použít pro výpočet:

    maximálního zatížení, které může vydržet materiál obsahující drážku (trhlinu) před porušením;

    v případě, kdy je výskyt drážky rozhodujícíNP1).

Je třeba poznamenat, že zkouška popisuje pouze metodu pro stanovení odolnosti vůči šíření trhliny v asfaltové směsi. Druhá část mechanizmu porušení popisuje fázi šíření trhliny v průběhu dynamického zatěžování. První fázi, kterou je fáze vzniku trhliny, popisuje zejména únavová zkouška (EN 12697-24).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   národní poznámkA Při dynamickém zatěžování.

Zdroj: www.cni.cz