Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70

Březen 1998

Elektrická relé –
Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky
úderem a rázem a seismické zkoušky
na měřicích relé a zařízeních ochran –
Oddíl 3: Seismické zkoušky

ČSN
EN 60 255-21-3

35 3522

 

 

idt IEC 255-21-3:1993

 

Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests

Relais électriques - Partie 21: Essais de vibrations, de chocs, de secousses et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure et aux dispositifs de protection - Section 3: Essais de tenue aux séismes

Elektrische Relais - Teil 21: Schwing-, Schock-, Dauerschock- und Erdbebenprüfungen an Meßrelais und Schutzeinrichtungen - Hauptabschnitt 3: Erdbebenprüfungen -

 

Tato norma je identická s EN 60255-21-3:1995.

This standard is identical with EN 60255-21-3:1995.

 

© Český normalizační institut, 1998
50909


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 50: soubor zaváděn v souborech ČSN 33 0050 a ČSN IEC 50 Mezinárodní elektrotechnický slovník

IEC 68-2-6:1982 nahrazena IEC 68-2-6:1995 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) (34 5791)

IEC 68-2-57:1989 zavedena v ČSN EN 60068-2-57 Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkušební metody - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu (34 5791)

IEC 68-3-3:1991 dosud nezavedena

IEC 255-21-1:1988 zavedena v ČSN EN 60255-21-1 Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové) (35 3522)

IEC 255-21-2:1988 zavedena v ČSN 60255-21-2 Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem (35 3522)

ISO 2041:1990 zavedena v ČSN ISO 2041 Vibrace a rázy - Slovník (01 1400)

 

Informativní údaje z IEC

Mezinárodní norma IEC 255-21-3 byla připraven technickou komisí IEC 95: Měřicí relé a zařízení ochran.

 

Text této publikace se zakládá na následujících dokumentech:

DIS             Zpráva o hlasování         Změna k DIS              Zpráva o hlasování

41B(CO)54*      41B(CO)57                  41B(CO)58                41B(CO)69

 

Další informace lze nalézt ve Zprávě o hlasování zmíněné ve výše uvedené tabulce.

Příloha A je pouze pro informaci.

 

Souvisící normy

IEC 50(448):1995 zavedena v ČSN IEC 50(448) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy (33 0050)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 255-21-3:1993 Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests

(Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky)

 

DIN EN 60255-21-3:1995 Elektrische Relais - Teil 21: Schwing-, Schock-, Dauerschock- und Erdbebenprüfungen an Meßrelais und Schutzeinrichtungen - Hauptabschnitt 3: Erdbebenprüfungen

(Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky)

 

BS EN 60255-21-3:1995 Electrical relays - Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment - Section 3: Seismic tests

(Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky)

 

Upozornění na národní poznámku

ČSN ISO 2041 vydaná v dubnu 1997 uvádí přednostní překlad anglických termínů

shock - ráz  a  bump - opakovaný ráz,

připouští však v poznámce odchylný překlad v některých oborech.

 

_______________

*  Subkomise 41B byla změněna na novou technickou komisi 95.


Strana 3

V této normě se používá překlad z ČSN EN 60068-2-27 a z ČSN EN 60068-2-29, dosud zavedený ve většině českých norem v elektrotechnice

shock - úder  a  bump - ráz.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481, Ing. Jiří Jeřábek

Technická normalizační komise: TNK 102  Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60255-21-3

EUROPEAN STANDARD

Březen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 29.120.70

 

Deskriptory: electrical relays, seismic tests

 

Elektrická relé Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran Oddíl 3: Seismické zkoušky (IEC 255-21-3:1993)

 

Electrical relays Part 21: Vibration, shock, bump and seismic tests on measuring relays and protection equipment Section 3: Seismic tests (IEC 255-21-3:1993)

Relais électriques Partie 21: Essais de vibrations, de chocs, de secousses et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure et aux dispositifs de protection Section 3: Essais de tenue aux séismes (CEI 255-21-3:1993)

Elektrische Relais Teil 21: Schwing-, Schock-, Dauerschockund Erdbebenprüfungen an Meßrelais und Schutzeinrichtungen Hauptabschnitt 3: Erdbebenprüfungen (IEC 255-21-3:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1995-03-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

 

Text mezinárodní normy IEC 255-21-3:1993 připravený IEC TC 95 - Měřicí relé a ochranná zařízení, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 60255-21-3 dne 06-03-1995 bez jakýchkoli změn.

 

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní

úrovni vydáním identické národní normy nebo

vydáním oznámení o schválení EN k přímému

použití jako normy národní                        (dop)      1996-03-01;

 

- nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                          (dow)      1996-03-01.

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a příloha A je informativní.

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 255-21-3:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

 

 

 

1

Rozsah platnosti a předmět normy

8

 

 

 

2

Normativní odkazy

8

 

 

 

3

Definice

8

3.1

Seismická zkouška v jedné ose plynule proměnným kmitočtem sinusového průběhu

8

3.2

Zkouška ve dvou osách

9

3.3

Seismická zkouška ve dvou osách náhodnou vícefrekvenční řadou

9

3.4

Normalizované spektrum odezvy

9

3.5

Utlumení

9

3.6

Zrychlení při nulové periodě

9

3.7

Náhodný pohyb vzorku

9

3.8

Časový záznam

9

3.9

Silová část časového záznamu

9

 

 

 

4

Požadavky pro seismickou zkoušku v jedné ose plynule proměnným kmitočtem sinusového průběhu(metoda A)

9

4.1

Hlavní parametry

9

4.2

Zkušební zařízení a upevnění

9

4.3

Stupně přísnosti zkoušky

10

 

 

 

5

Požadavky pro seismickou zkoušku ve dvou osách náhodnou vícefrekvenční řadou (metoda B)

11

5.1

Hlavní parametry

11

5.2

Zkušební zařízení a upevnění

11

5.3

Stupně přísnosti zkoušky

12

5.4

Dvouosé kondiciování

12

 

 

 

6

Výběr stupňů přísnosti zkoušky

12

6.1

Doporučení pro výběr stupňů přísnosti zkoušky

12

6.2

Identifikace zkušební metody a stupně přísnosti

12

 

 

 

7

Zkušební postupy

13

 

 

 

8

Kritéria schválení

13

 

 

 

Obrázek 1 Tvar vícekmitočtového širokopásmového normalizovaného spektra odezvy

14

Obrázek 2 Typický časový záznam

14

Obrázek 3 Závislost zrychlení na kmitočtu pro seismickou zkoušku v jedné ose plynule proměnným kmitočtem sinusového průběhu

15

Příloha A Kritéria pro výběr seismických zkoušek

16

Příloha ZA (normativní)

17


Strana 8

1 Rozsah platnosti a předmět normy

 

Tato norma je jednou z řady norem, které stanovují požadavky na vibrace, údery a rázy a seismickou odolnost pro měřicí relé a ochranná zařízení s kontakty nebo bez nich.

 

Tato norma obsahuje dva alternativní typy seismických zkoušek (viz příloha A):

- seismická zkouška v jedné ose plynule proměnným kmitočtem sinusového průběhu (metoda A);

- seismická zkouška ve dvou osách náhodnou vícefrekvenční řadou (metoda B).

 

Během přípravy této normy bylo určeno, že počet zemí, ve kterých je upřednostněna první zkouška, je přibližně roven počtu zemí, ve kterých je dávána přednost druhé metodě. Z tohoto důvodu byly ponechány obě metody a žádná nebyla označena za referenční (nebo „rozhodující") metodu.

 

Požadavky této normy platí pouze pro nová, nepoužitá měřicí relé a ochranná zařízení.

 

Zkoušky uvedené v této normě jsou zkoušky typové.

 

Předmětem této normy je stanovit:

- definice použitých názvů;

- zkušební podmínky;

- stupně přísnosti normalizované zkoušky;

- zkušební postup;

- podmínky schválení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz