ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040                                                                                                                                  Prosinec 2019

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití
na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN
EN IEC 60721-3-3
ed. 2

03 8900

idt IEC 60721-3-3:2019

Classification of environmental conditions –
Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Stationary use at weatherprotected locations

Classification des conditions d’environnement –
Partie 3-3: Classification des groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités – Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen –
Teil 3-3: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte – Ortsfester Einsatz, wettergeschützt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 60721-3-3:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 60721-3-3:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-06-26 se nahrazuje ČSN EN 60721-3-3 (03 8900) z března 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60721-3-3:2019 dovoleno do 2022-06-26 používat dosud platnou ČSN EN 60721-3-3 (03 890) z března 1997.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60721-3-3:2019.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60721-1 zavedena v ČSN EN 60721-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

IEC 60721-3-0 zavedena v ČSN EN 60721-3-0 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Úvod

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

ČSN EN 60068-3-3 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 3: Návod – Seismické zkušební metody pro zařízení

ČSN EN 60721-2 (03 8900) (soubor) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-X: Podmínky vyskytující se v přírodě

ČSN EN 60721-2-1 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě – Teplota a vlhkost vzduchu

ČSN EN 60721-2-2 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Srážky a vítr

ČSN EN 60721-2-3 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě – Tlak vzduchu

ČSN EN 60721-2-4 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě – Sluneční záření a teplota

ČSN IEC 721-2-5 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Oddíl 5: Prach, písek, solná mlha

ČSN IEC 721-2-6:1993 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Vibrace a otřesy při zemětřesení

ČSN EN 60721-3 (03 8900) (soubor) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3-X: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

ČSN EN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad

Informativní údaje z IEC 60721-3-3:2019

Mezinárodní normu IEC 60721-3-3 vypracovala technická komise IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání zveřejněné v roce 1994, jakož i změnu 1:1995 a změnu 2:1996, a je jejich technickou revizí.

Toto vydání obsahuje dále uvedené významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)   Kapitola 3: definice byly uvedeny do souladu s IEC 60721-3-1.

b)   Kapitola 4: byla uvedena do souladu s IEC 60721-3-1.

c)   Kapitola 5: do kapitoly 5 byla začleněna kapitola A.3.

d)   Článek 5.2: všechny existující klimatické třídy byly nahrazeny zcela novými třídami. Nové třídy jsou rozděleny do dvou skupin. Důvodem pro nové třídy je nejnovější revize IEC 60721-2-1, do které byly začleněny nové typy klimatu.

e)   Článek 5.3: byla doplněna nová třída pro nízký tlak vzduchu.

f)    Stanovené hodnoty chemicky aktivních látek jsou nyní uváděny pomocí odkazu na ISO 9223.

g)   Článek 5.6: všechny existující třídy pro mechanicky aktivní látky byly v souladu s IEC 60721-3-1 nahrazeny zcela novými třídami.

h)   Článek 5.7: všechny existující třídy pro mechanické podmínky byly v souladu s IEC 60721-3-1 nahrazeny zcela novými třídami.

i)    Tabulka 1: obsahuje nové klimatické třídy s novými stupni přísnosti.

j)    Tabulka 2: obsahuje novou třídu pro nízký tlak vzduchu.

k)   Tabulka 4: obsahuje nové třídy pro mechanicky aktivní látky.

l)    Tabulka 5: obsahuje nové třídy pro mechanické podmínky.

m)  Příloha A: byla revidována a obsahuje aktualizovaný klimatický diagram.

n)   Příloha B: byla revidována a obsahuje specifikaci seismického prostředí.

o)   Všechny třídy týkající se požáru, všechny kombinované třídy, všechny třídy pro chemicky aktivní látky, kapitola A.2 a přílohy C, D a E byly odstraněny.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

104/829/FDIS

104/837/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60721 se společným názvem Klasifikace podmínek prostředí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto specifickém dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušek
požárního nebezpečí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 60721-3-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Červenec 2019

ICS 19.040                                     Nahrazuje EN 60721-3-3:1995 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
(IEC 60721-3-3:2019)

Classification of environmental conditions –
Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Stationary use at weatherprotected locations
(IEC 60721-3-3:2019)

Classification des conditions d’environnement –
Partie 3-3: Classification des groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités –
Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries
(IEC 60721-3-3:2019)

Klassifizierung von Umgebungsbedingungen –
Teil 3-3: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte –
Ortfester Einsatz, wettergeschützt
(IEC 60721-3-3:2019)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-06-26. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 60721-3-3:2019 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 104/829/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60721-3-3, který vypracovala technická komise IEC/TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60721-3-3:2019.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-03-26

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-06-26

Tento dokument nahrazuje EN 60721-3-3:1995 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60721-3-3:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5......... Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti........................................................................................... 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Klimatické podmínky (K)................................................................................................................................................................ 9

5.3...... Zvláštní klimatické podmínky (Z)................................................................................................................................................ 10

5.4...... Biologické podmínky (B).............................................................................................................................................................. 10

5.5...... Chemicky aktivní látky (C)........................................................................................................................................................... 10

5.6...... Mechanicky aktivní látky (S)........................................................................................................................................................ 11

5.7...... Mechanické podmínky (M).......................................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu........................................ 14

Příloha B (informativní) Specifikace seismického prostředí............................................................................................................. 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 18

Obrázek A.1 – Klimatický diagram vzájemné závislosti teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu..................... 14

Tabulka 1 – Klasifikace klimatických podmínek.................................................................................................................................. 12

Tabulka 2 – Klasifikace zvláštních klimatických podmínek............................................................................................................... 12

Tabulka 3 – Klasifikace biologických podmínek.................................................................................................................................. 13

Tabulka 4 – Klasifikace mechanicky aktivních látek........................................................................................................................... 13

Tabulka 5 – Klasifikace mechanických podmínek.............................................................................................................................. 13

Tabulka B.1 – Vzájemný vztah seismických zón s očekávanými magnitudy................................................................................ 16

1 Rozsah platnosti

V této části IEC 60721 jsou klasifikovány skupiny parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým jsou produkty vystaveny, když jsou instalovány pro stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.

Podmínky prostředí specifikované v tomto dokumentu se omezují na podmínky, které mohou přímo ovlivnit výkonnost produktů. Jsou uvažovány pouze podmínky prostředí. Není uveden žádný zvláštní popis působení těchto podmínek na produkty.

Podmínky prostředí, které se přímo vztahují k nebezpečí výbuchu, mikroklimatu uvnitř produktu, hašení požáru a působení ionizujícího záření, jsou vyloučeny. Vyloučeny jsou též nepředvídané náhodné události. Možnost jejich výskytu lze považovat za zvláštní případy. V tomto dokumentu nejsou zahrnuta zařízení pokrytá normami, zákony, předpisy a nařízeními pro budovy.

Podmínky stacionárního použití na místech nechráněných proti klimatickým vlivům, při přenosném a nestacionárním použití, při používání ve vozidlech a na lodích, podmínky při skladování a přepravě, jakož i mikroklimata v produktech, jsou uvedeny v jiných částech souboru IEC 60721-3.

Je uveden omezený počet tříd podmínek prostředí pokrývající širokou oblast aplikací.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz