ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.30; 29.020; 31.020                                                                                                               Leden 2020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

ČSN
EN 45558

36 0828

 

General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products

Méthode générale de déclaration de l’utilisation de matières premières critiques dans les produits liés à l’énergie

Allgemeines Verfahren zur Deklaration der Verwendung kritischer Rohstoffe in energieverbrauchsrelevanten Produkte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 45558:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standar-
dizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 45558:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 45559 zavedena v ČSN EN 45559 (36 0829) Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie

EN IEC 62474 zavedena v ČSN EN IEC 62474 ed. 2 (36 9082) Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 63000 (36 9083) Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek

Souvisící právní předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (2009/125/EC) ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 103/2015 Sb. ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospoda-
ření s energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 635/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČO 40448584, Ivana Petrašová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 45558
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Březen 2019

ICS 13.020.30; 29.020; 31.020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products

Méthode générale de déclaration de l’utilisation
de matières premières critiques dans les produits liés à l’énergie

Allgemeines Verfahren zur Deklaration der Verwendung kritischer Rohstoffe in energieverbrauchsrelevanten Produkte

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-02-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN a CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN a CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN a CENELEC jsou národní normalizační orgány a národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN/CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CEN a CENELEC.                             Ref. č. EN 45558:2019 E

 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................................... 5

Úvod....................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny, definice a zkratky.................................................................................................................................................... 8

3.1...... Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 8

3.2...... Zkratky..................................................................................................................................................................................... 11

4......... Norma EN IEC 62474.......................................................................................................................................................... 11

4.1...... Materiálová deklarace podle EN IEC 62474................................................................................................................... 11

4.2...... Udržování seznamu látek podle IEC 62474.................................................................................................................... 13

5......... Posuzování a deklarování použití kritických surovin...................................................................................................... 13

5.1...... Regulované kritické suroviny.............................................................................................................................................. 13

5.2...... Neregulované kritické suroviny.......................................................................................................................................... 13

5.3...... Úvahy o souladu................................................................................................................................................................... 14

6......... Oznamování informací o použití kritických surovin........................................................................................................ 15

6.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Prvky materiálové deklarace.............................................................................................................................................. 15

Příloha A (informativní) Úvod k normě EN IEC 62474............................................................................................................... 16

Příloha B (informativní) Úvahy o deklaraci
neregulovaných kritických surovin..................................................................................................................................... 25

Příloha C (informativní) Další informace týkající se
pozadí tohoto dokumentu.................................................................................................................................................... 28

Bibliografie.......................................................................................................................................................................................... 47

 

 

European foreword............................................................................................................................................................................. 5

Introduction........................................................................................................................................................................................... 6

1......... Scope........................................................................................................................................................................................ 8

2......... Normative references............................................................................................................................................................ 8

3......... Terms, definitions and abbreviations.................................................................................................................................. 8

3.1...... Terms and definitions............................................................................................................................................................ 8

3.2...... Abbreviations......................................................................................................................................................................... 11

4......... The EN IEC 62474 standard............................................................................................................................................... 11

4.1...... Material declaration according to EN IEC 62474........................................................................................................... 11

4.2...... Maintenance of IEC 62474 substances list..................................................................................................................... 13

5......... Assessing and declaring the use of CRMs...................................................................................................................... 13

5.1...... Regulated CRMs................................................................................................................................................................... 13

5.2...... Non-regulated CRMs........................................................................................................................................................... 13

5.3...... Considerations on compliance.......................................................................................................................................... 14

6......... Reporting the Use of CRMs................................................................................................................................................ 15

6.1...... General................................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Elements of the Material Declaration............................................................................................................................... 15

Annex A (informative) Introduction to the EN IEC 62474 standard......................................................................................... 16

Annex B (informative) Considerations on the declaration
of non-regulated CRMs
....................................................................................................................................................... 25

Annex C (informative) Additional information
on the background of this document
................................................................................................................................ 28

 

 


 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument [EN 45558:2019] vypracovala tech-
nická komise CEN/CENELEC/JTC 10 Výrobky spo-
jené se spotřebou energie – Aspekty materiálové efek-
tivnosti pro ekodesign
.

 

This document [EN 45558:2019] has been prepared by CEN/CLC/JTC 10 "Energy-related products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign".

Jsou stanovena tato data:

 

The following dates are fixed:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní              (dop)    2020-02-06

 

    latest date by which this document has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement
                                          (dop)    2020-02-06

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu 
                                          (dow)    2022-02-06

 

    latest date by which the national standards conflicting with this document have to be withdrawn                                          (dow)    2022-02-06

Tento dokument byl vypracován na základě normali-
začního požadavku uděleného CEN a CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

 

This document has been prepared under a standardization request given to CEN and CENELEC by the European Commission and the European Free Trade Association.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Normalizační dokumenty s dvojitým logem
CEN-CENELEC, v číselné řadě EN 45550 až EN 45559, byly vypracovány na základě normalizačního požadavku Evropské komise M/543 a předpokládá se, že se budou potenciálně týkat všech výrobků spadajících do oblasti působnosti směrnice 2009/125/ES týkající se výrobků spojených se spotřebou energie (ErP).

 

The dual logo CEN-CENELEC standardization deliverables, in the numerical range of 45550 – 45559, have been developed under standardization request M/543 of the European Commission and are intended to potentially apply to any product within the scope of the Directive 2009/125/EC concerning energy-related products (ErP).

Témata uvedená ve výše uvedeném normalizačním požadavku jsou spojena s těmito aspekty materiálové efektivnosti:

 

Topics covered in the above standardization request are linked to the following material efficiency aspects:

a)   prodloužení životnosti výrobku;

 

a)   Extending product lifetime;

b)   možnost opětovně použít součásti nebo recyklovat materiály z výrobků po skončení jejich životnosti;

 

b)   Ability to reuse components or recycle materials from products at end-of-life;

c)   využití opětovně použitých součástí a/nebo recyklovaných materiálů ve výrobcích.

 

c)   Use of reused components and/or recycled materials in products.

Tyto normy jsou obecné povahy a popisují nebo stanovují základní principy, pojmy, terminologii nebo technické charakteristiky. Mohou být citovány spo-
lečně s jinými normami pro specifický výrobek nebo skupinu výrobků, např. vypracovanými technickými komisemi pro výrobky.

 

These standards are general in nature and describe or define fundamental principles, concepts, terminology or technical characteristics. They can be cited together with other product-specific, or product-group, standards e.g. developed by product technical committees.

Tento dokument je určen pro výrobce k posuzování výrobků, ale může být také použit technickými komi-
semi pro výrobky při zpracování horizontálních a gene-
rických norem pro specifické výrobky nebo skupiny výrobků.

 

This document is intended to be used by manufacturers for assessing products but can also be used by product technical committees when producing horizontal, generic, product-specific, or product-group, standards.

Úvod

 

Introduction

Suroviny jsou podstatou koncepcí, jako je např. efek-
tivní využívání zdrojů a oběhové hospodářství, které jsou pro evropskou ekonomiku klíčové a nezbytné pro udržení a zlepšení kvality života. Zabezpečení spoleh-
livého a neomezeného přístupu k některým surovinám je v Evropské unii (EU) i na celém světě stále větší prio-
ritou. Pro řešení této výzvy vytvořila Evropská komise seznam kritických surovin. Kritické suroviny kombinují vysoký ekonomický význam pro EU s vysokým rizikem spojeným s jejich dodávkou, přičemž oba tyto faktory jsou stanoveny podle objektivní metodiky [1]. Seznam kritických surovin je pravidelně aktualizován [2]. Seznam, který je aktuální v době zveřejnění této normy, je uveden v příloze C (C.1).

 

Raw materials are at the core of concepts such as resource efficiency and circular economy, which are crucial to the European economy and essential to maintaining and improving the quality of life. Securing reliable and unhindered access to certain raw materials is a growing concern within the European Union (EU) and across the globe. To address this challenge, the European Commission has created a list of critical raw materials (CRMs). CRMs combine a high economic importance to the EU with a high risk associated with their supply, both of which are determined according to an objective methodology [1]. The list of CRMs is regularly updated [2]. The list current at the time of publication is provided in Annex C (C.1).

Dostupnost informací o používání kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie má za cíl zlepšit výměnu informací, např. pro účely recyklace.

 

The availability of information on the use of CRMs in energy-related products (ErP) is intended to improve the exchange of information e.g. for recycling purposes.

Kritické suroviny jsou označeny za prioritní oblast akčního plánu Evropské komise pro oběhové hospodářství [3]. Celkově se očekává, že seznam kritických surovin a s tím souvisejících iniciativ (včetně této iniciativy) bude

 

CRMs are identified as a priority area of the European Commission’s Circular Economy Action Plan [3]. Altogether, the list of CRMs and related initiatives (including this one) are expected to:

    přispívat k implementaci průmyslové politiky EU a posílí průmyslovou konkurenceschopnost;

 

    Contribute to the implementation of the EU industrial policy and strengthen industrial competitiveness;

    stimulovat produkci kritických surovin (včetně surovin ze sekundárních zdrojů) a zahájení nové těžební činnosti v EU;

 

    Stimulate production of CRMs (including from secondary sources) and the launch of new mining activities in the EU;

    monitorovat záležitosti týkající se kritických surovin s cílem identifikovat prioritní akce (související například s obchodem, výzkumem a inovacemi, s oběhovým hospodářstvím).

 

    Monitor issues on CRMs to identify priority actions (related for example to trade, research and innovation, circular economy).

Vzhledem k tomu, že informace o používání kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie členskými státy a průmyslem jsou stále velmi sporadické, je třeba vyvinout úsilí k získání těchto poznatků. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout obecnou metodiku pro deklaraci používání kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie na podporu implementace směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) [4] v opatřeních týkajících se specific-
kých výrobků. Tento dokument navíc podporuje implementaci iniciativy EU v oblasti surovin [5].

 

As information on the use of CRMs in energy-related products by Member States and industry is still very scarce, efforts need to be made to acquire such knowledge. The objective of this document is to provide a general methodology for declaration of the use of CRMs in energy-related products in support of the implementation of the Ecodesign Directive (2009/125/EC) [4] in product-specific measures. Additionally, this document supports the implementation of the Raw Materials Initiative by the EU [5].

Tento dokument specifikuje metodu pro deklaraci kritických surovin na základě EN IEC 62474. Tento dokument bude proto nezbytný pro podporu výrobců výrobků spojených se spotřebou energie, aby získali informace a oznamovali používání určitých kritických surovin, které budou v budoucnu potřebné pro splnění specifických požadavků uvedených v právních před-
pisech týkajících se specifických výrobků.

 

This document specifies a method for the declaration of CRMs, based on EN IEC 62474. Therefore, this document will be essential in supporting manufacturers of energy-related products to obtain information and report on the use of certain CRMs needed to comply with specific requirements in product-specific legislations in the future.

Tento dokument souvisí se dvěma dalšími normami, prEN 45555 [6] a FprEN 45559. Ve vztahu k první uvedené normě Obecné metody pro posuzování recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie se informace, které se mají shromažďovat o kritických surovinách s podporu tohoto dokumentu, mohou používat během procesů recyklace a využití. Pokud jde o druhou normu Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie, jsou k dispozici metody, které lze používat při poskytování informací o aspektech materiálové efektivnosti, včetně kritických surovin.

 

This document is linked to two other standards, prEN 45555 [6] and FprEN 45559. In relation to the first, “General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-related products”, the information to be gathered on CRMs, with the support of this document, can be used during recycling and recovery processes. In respect to the second, “Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products”, methods are provided that can be applied in the provision of information on material efficiency aspects, including CRMs.

Vzhledem ke složitosti záležitostí, jimiž se tento doku-
ment zabývá, jsou v příloze C uvedeny další doplňující informace. Z tohoto důvodu se v zájmu srozumitelnosti důrazně doporučuje, aby uživatelé při používání tohoto dokumentu odkazovali na tuto přílohu.

 

In view of the complexity of the matters dealt with in this document, additional background information is provided in Annex C. It is, therefore, strongly recommended for clarity, that users refer to this Annex whilst using this document.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Hlavním účelem tohoto dokumentu je poskytnout zdroj informací o používání kritických surovin, které mají být vyměňovány oběma směry v dodavatelském řetězci a s dalšími relevantními zainteresovanými stranami.

 

The main intended use of this document is to provide a means for information on the use of CRMs to be exchanged up and down the supply chain and with other relevant stakeholders.

Potenciálními uživateli tohoto dokumentu jsou všechny veřejné, soukromé nebo sociální instituce, které se podílejí na výrobě výrobků spojených se spotřebou energie, např. výrobci těchto výrobků (včetně malých a středních podniků) a další organizace v dodava-
telském řetězci těchto výrobků. Tento dokument je také relevantní pro evropské orgány dozoru nad trhem a pro obchodní orgány, jakož i pro tvůrce evropské politiky.

 

Potential users of this document are any public, private or social enterprises involved in the production of ErP, such as manufacturers of energy-related products (including SMEs) and other organisations in the product supply chain. It is also relevant to European market surveillance and trade authorities as well as European policy makers.

Tento dokument má horizontální charakter a lze jej používat přímo pro jakýkoli typ výrobku spojeného se spotřebou energie.

 

This document is horizontal in nature, and can be applied directly to any type of energy-related product.

Tento dokument navrhuje standardizovaný formát pro oznamování použití kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie aplikováním normy EN IEC 62474 pro deklaraci materiálů. Tento dokument však neposkytuje ani nestanovuje žádnou specifickou metodu nebo nástroj pro shromažďování údajů o kritických surovinách.

 

This document proposes a standardized format for reporting use of CRMs in energy-related products by applying the EN IEC 62474 materials declaration standard. However, this document does not provide or determine any specific method or tool to collect CRM data.

Chemikálie pro zpracování, emise při výrobě a balení výrobku nejsou předmětem tohoto dokumentu.

 

Process chemicals, emissions during product manufacturing and packaging are not in scope of this document.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz