ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.70, 03.120.10                                                                                                                     Leden 2020

Management kvality – Směrnice pro management konfigurace

ČSN
ISO 10007

01 0334

 

Quality management – Guidelines for configuration management

Management de la qualité – Lignes directrices pour la gestion de la configuration

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10007:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10007:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10007 (01 0334) z října 2004.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidována tak, aby zohledňovala aktuální vývoj v managementu a průmyslu. Kromě produktů jsou do předmětu normy zahrnuty i služby. Norma je sladěna s ISO 9000:2015 a ISO 9001:2015.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 9000:2015 zavedena v ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 9004 (01 0324) Management kvality – Kvalita organizace – Návod k dosažení udržitelného úspěchu

ČSN ISO 10006 (01 0333) Management kvality – Směrnice pro management kvality v projektech

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká společnost pro jakost, z.s., IČO 00417955, Ing. Ondřej Hykš

Technická normalizační komise: TNK 6 Management kvality a prokazování kvality

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža-
davcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Management kvality – Směrnice pro management                                                 ISO 10007
konfigurace                                                                                                                       Třetí vydání
                                                                                                                                              2017-04-07

ICS 03.100.70; 03.120.10

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 5

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 7

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 7

4......... Odpovědnosti týkající se managementu konfigurace....................................................................................................... 8

4.1...... Odpovědnosti a pravomoci.................................................................................................................................................... 8

4.2...... Schvalující orgán...................................................................................................................................................................... 8

5......... Proces managementu konfigurace...................................................................................................................................... 8

5.1...... Obecně....................................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Plánování managementu konfigurace................................................................................................................................ 9

5.3...... Identifikace konfigurace.......................................................................................................................................................... 9

5.3.1... Struktura produktu nebo způsobilost služby
a výběr položek konfigurace.................................................................................................................................................. 9

5.3.2... Informace o konfiguraci.......................................................................................................................................................... 9

5.3.3... Základní konfigurace............................................................................................................................................................. 10

5.4...... Řízení změn............................................................................................................................................................................ 10

5.4.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 10

5.4.2... Iniciace, identifikace a dokumentace potřeby změny..................................................................................................... 11

5.4.3... Hodnocení změny.................................................................................................................................................................. 11

5.4.4... Schvalování změny............................................................................................................................................................... 12

5.4.5... Implementace a ověřování změny..................................................................................................................................... 12

5.5...... Vykazování stavu konfigurace............................................................................................................................................. 12

5.5.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 12

5.5.2... Dokumentované informace................................................................................................................................................. 12

5.5.3... Zprávy....................................................................................................................................................................................... 13

5.6...... Audit konfigurace................................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Struktura a obsah plánu managementu konfigurace...................................................................... 14

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 5

Introduction.................................................................................. 6

1......... Scope............................................................................... 7

2......... Normative references................................................... 7

3......... Terms and definitions................................................... 7

4......... Configuration management responsibility............... 8

4.1...... Responsibilities and authorities.................................. 8

4.2...... Dispositioning authority................................................ 8

5......... Configuration management process...................................................................................................................................... 8

5.1...... General......................................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Configuration management planning.................................................................................................................................... 9

5.3...... Configuration identification....................................................................................................................................................... 9

5.3.1... Product structure or service capability
and selection of configuration items....................................................................................................................................... 9

5.3.2... Configuration information......................................................................................................................................................... 9

5.3.3... Configuration baselines.......................................................................................................................................................... 10

5.4...... Change control.......................................................................................................................................................................... 10

5.4.1... General....................................................................................................................................................................................... 10

5.4.2... Initiation, identification and documentation
of the need for change............................................................................................................................................................ 11

5.4.3... Evaluation of change............................................................................................................................................................... 11

5.4.4... Disposition of change.............................................................................................................................................................. 12

5.4.5... Implementation and verification of change......................................................................................................................... 12

5.5...... Configuration status accounting............................................................................................................................................ 12

5.5.1... General....................................................................................................................................................................................... 12

5.5.2... Documented information........................................................................................................................................................ 12

5.5.3... Reports........................................................................................................................................................................................ 13

5.6...... Configuration audit................................................................................................................................................................... 13

Annex A (informative) Structure and content
of a configuration management plan..................... 14

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2017

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a po-stupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz            
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see            
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu: URL: www.iso.org/iso/foreword.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see       
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 176 Management kvality a zabezpečování kvality, subkomise SC 2 Systémy kvality.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, Subcommittee SC 2, Quality systems.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 10007:2003), které bylo technicky revidováno. Toto vydání slaďuje ISO 10007 s ISO 9000:2015 a ISO 9001:2015.

 

This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 10007:2003), which has been technically revised. This edition aligns ISO 10007 with ISO 9000:2015 and ISO 9001:2015.


 

Úvod

 

Introduction

Účelem tohoto dokumentu je posílit obecné pochopení obsaženého předmětu, podpořit využívání manage-
mentu konfigurace a pomoct organizacím při využití managementu konfigurace ke zlepšování jejich výkonnosti.

 

The purpose of this document is to enhance common understanding of the subject, to promote the use of configuration management and to assist organizations applying configuration management to improve their performance.

Tento dokument ještě před popisem procesu manage-
mentu konfigurace, který zahrnuje plánování manage-
mentu konfigurace, identifikaci konfigurace, řízení změn, evidenci stavu konfigurace a audit konfigurace, nastiňuje odpovědnosti a pravomoci.

 

This document outlines the responsibilities and authorities before describing the configuration management process that includes configuration management planning, configuration identification, change control, configuration status accounting and configuration audit.

Management konfigurace je manažerská činnost, která se týká technického a administrativního vedení životního cyklu produktu a služby, identifikace a stavu konfigurace a souvisejících informací o konfiguraci produktu a služby.

 

Configuration management is a management activity that applies technical and administrative direction over the life cycle of a product and service, its configuration identification and status, and related product and service configuration information.

Management konfigurace dokumentuje konfiguraci produktu nebo služby. Zajišťuje identifikaci a sledova-
telnost, stav splnění fyzických a funkčních požadavků a přístup k přesným informacím ve všech fázích životního cyklu.

 

Configuration management documents the product or service configuration. It provides identification and traceability, the status of achievement of its physical and functional requirements, and access to accurate information in all phases of the life cycle.

Management konfigurace lze implementovat podle velikosti organizace a složitosti a povahy produktu nebo služby. Odráží také potřeby specifických fází životního cyklu.

 

Configuration management can be implemented based on the size of the organization and the complexity and nature of the product or service and reflects the needs of specific lifecycle phases.

Management konfigurace lze využít ke splnění požadavků na identifikaci a sledovatelnost produktu a služby stanovených v ISO 9001:2015, 8.5.2.

 

Configuration management can be used to meet the product and service identification and traceability requirements specified in ISO 9001:2015, 8.5.2.

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument poskytuje návod k využití manage-
mentu konfigurace v organizaci. Je využitelný pro produkty a služby od fáze koncepce po jejich likvidaci.

 

This document provides guidance on the use of configuration management within an organization. It is applicable to the support of products and services from concept to disposal.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz