ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 29.140.99                                                                                                                     Leden 2020

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 104: Obecné požadavky – Bezdrátové
a alternativní komponenty kabelového systému

ČSN
EN IEC 62386-104

36 0540

idt IEC 62386-104:2019

Digital addressable lighting interface –
Part 104: General requirements – Wireless and alternative wired system components

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 104: Exigences générales – Composants de système à connexion alternative ou sans fil

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 104: Allgemeine Anforderungen – Funk- und alternative kabelgebundene Systemkomponenten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62386-104:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62386-104:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvětlovacího zařízení. Tato část IEC 62386 platí pro systém s bezdrátovou nebo alternativní drátovou komunikací mezi jejími jednotkami namísto kabelového sběrnicového systému, kde význam „bezdrátové nebo alternativní komunikace po drátě“ nebo v krátkém názvu „telekomunikace“ je jakýkoli druh komunikace sítě odlišné od kabelového systému popsaného v IEC 62386-101.

Pokud je elektronické osvětlovací zařízení pokryto rozsahem norem IEC 61347 (soubor), pak je v souladu s poža-
davky IEC 61347 (soubor) včetně stejnosměrného napájení.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-102:2014 zavedena v ČSN 62386-102 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 102: Obecné požadavky – Ovládací zařízení

IEC 62386-103:2014 zavedena v ČSN 62386-103:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 103: Obecné požadavky – Řídicí zařízení

Informativní údaje z IEC 62386-104:2019

Tuto mezinárodní normu IEC 62386-104 vypracovala technická komise IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34/600/FDIS

34/611/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 104 IEC 62386 je určena pro použití ve spojení s:

·       část 101, která obsahuje obecné požadavky na komponenty systému;

·       část 102, která obsahuje obecné požadavky na příslušný typ výrobku (ovládací zařízení) a příslušné části 2xx (zvláštní požadavky na ovládací zařízení);

·       část 103, která obsahuje obecné požadavky na příslušný typ výrobku (řídicí zařízení) a příslušné části 3xx (zvláštní požadavky na řídicí zařízení).

Seznam všech částí souboru IEC 62386 se společným názvem Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly Termíny a definice přejímané mezinárodní normy.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz