ICS 13.080.05; 13.080.30

ČSN

EN ISO 23611-3

 

83 6430

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Odběr vzorků půdních bezobratlých –
Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 23611-3 (83 6430) z ledna 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz