ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.01; 29.120.99                                                                                                                     Leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) –
Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí

ČSN
EN IEC 63044-5-3

33 2151

idt IEC 63044-5-3:2017

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control
Systems (BACS) –
Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industry environment

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et systèmes de gestion technique
du bâtiment (SGTB) –
Partie 5-3: Exigences CEM relatives aux HBES/SGTB destinés à être utilisés en environnement industriel

Allgemeine Anforderungen an die Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) und an Systeme
der Gebäudeautomation (GA) –
Teil 5-3: EMV-Anforderungen an ESHG/GA für den Gebrauch im Industriebereich

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 63044-5-3:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 63044-5-3:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2026-11-01 se nahrazuje ČSN EN 50491-5-3 (33 2151) z března 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma skupiny výrobků stanovuje minimální úroveň vlastností EMC pro výrobky HBES/BACS určené pro připojení k systému HBES/BACS. Soubor zařízení spojených za účelem funkce samostatné aplikace se nepokládá za systém HBES/BACS a je proto mimo rozsah platnosti této evropské normy. Tato norma stanovuje požadavky na EMC pro HBES/BACS, které mají být instalovány v průmyslových prostředích, v souladu s definicí uvedenou v IEC 61000-6-2.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 63044-5-3:2019 dovoleno do 2026-11-01 používat dosud platnou ČSN EN 50491-5-3 (33 2151) z března 2011.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné změny oproti předchozímu vydání:

a)   norma byla připravena ve spolupráci s IEC/TC 23 Elektrická příslušenství;

b)   byla odstraněna příloha ZZ.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61000-4-4 zavedena v ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-5 zavedena v ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

IEC 61000-4-6 zavedena v ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

IEC 61000-6-2 zavedena v ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

IEC 61000-6-4 zavedena v ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

IEC 63044-5-1 zavedena v ČSN EN IEC 63044-5-1 (33 2151) Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) – Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz