ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                       Únor 2020

Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) –
Část 3: Pravidla pro konverzi UML do binárního kódu (TPEG2-UBCR)

ČSN
ISO 21219-3

01 8259

 

Intelligent transport systems – Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) –
Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-UBCR)

Systèmes intelligents de transport – Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) –
Partie 3:
Règles de conversion d’UML à système binaire

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 21219-3:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 21219-3:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma určuje pravidla pro konverzi modelů UML aplikací TPEG do binárního formátu TPEG. Obsahuje definici binárního formátu abstraktních datových typů definovaných v ISO 21219-2. Definována jsou rovněž pravidla pro převod složených datových typů.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 21219-2 zavedena v ČSN ISO 21219-2 (01 8259) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní
informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR)

ISO 21219-5 zavedena v ČSN ISO 21219-5 (01 8259) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní
informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 5: Rámec pro služby TPEG (TPEG2-SFW)

ISO/IEC/IEEE 60559 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 8859 (soubor) (36 9111) Informační technologie – Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků

ČSN P CEN ISO/TS 18234-2:2014 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) – Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF)

ČSN P CEN ISO/TS 24530 (soubor) (01 8257) Dopravní a cestovní informace (TTI) – TTI předávané rozšiřitelným označovacím jazykem (XML) – Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz