ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.01                                                                                                                                     Únor 2020

Zásady zkoušek obráběcích strojů –
Část 7: Geometrická přesnost os otáčení

ČSN
ISO 230-7

20 0300

 

Test code for machine tools –
Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation

Code d'essai des machines-outils –
Partie 7: Exactitude géométrique des axes de rotation

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 230-7:2015, Corrected version 2015-07. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 230-7:2015, Corrected version 2015-07. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 230-7 (20 0300) z dubna 2013.

Anotace obsahu

Tato část ISO 230 je zaměřena na normalizování metod specifikace a zkoušek geometrické přesnosti os otáčení použitých v obráběcích strojích. Jednotky vřeten, otočné hlavy, a rotující a naklápěcí stoly obráběcích strojů vytvářejí osy otáčení, které také mají nechtěné pohyby v prostoru jako výsledek vícenásobných zdrojů chyb.

Tato část ISO 230 pokrývá následující osy otáčení:

    chybné pohyby os otáčení;

    posuny os vyvolané rychlostí.

Další důležité vlastnosti os otáčení, jako teplotně ovlivněné posuvy os a posuvy os vyvolané změnami teploty environmentu, jsou pojednány v ISO 230-3.

Tato část ISO 230 nepokrývá následující vlastnosti vřeten:

    přesnost úhlového polohování (viz ISO 230-1 a ISO 230-2);

    házení povrchů a komponentů (viz ISO 230-1);

    specifikace rozhraní nástrojových držáků;

    měření inerciálních vibrací (viz ISO/TR 230-8);

    měření hluku (viz ISO 230-5);

    rozsah a přesnost rychlosti otáčení (viz ISO 10791-6 a ISO 13041-6);

    měření vyvážení nebo metody (viz ISO 1940-1 a ISO 6103);

    ztráta běhu naprázdno (ztráta výkonu);

    teplotní vlivy (viz ISO 230-3).

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 230-1:2012 zavedena v ČSN ISO 230-1:2014 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje český překlad kapitoly 2 a 3.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz