ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.040.10                                                                                                                                   Leden 2020

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra –
Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

ČSN
ISO 10791-10

20 0360

 

Test conditions for machining centres –
Part 10: Evaluation of thermal distortions

Conditions dessai pour centres dusinage –
Partie 10: Évaluation des déformations thermiques

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10791-10:2007. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10791-10:2007. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 10791 specifikuje, s odkazem na ISO 230-3, zkoušky pro vyhodnocení teplotních deformací struktury stroje a polohovacího systému obráběcích center až do délky 2 000 mm. Poskytuje tři zkušební metody:

    chyba změny teploty prostředí;

    tepelné zkroucení způsobené otáčením vřetena;

    tepelné zkroucení způsobené pohybem lineárních os.

Neexistuje žádný záměr přiřadit jakékoli číselné tolerance spojení se specifikovanými zkouškami.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 230-3:2007 zavedena v ČSN ISO 230-3:2010 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 3: Určení tepelných vlivů

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje český překlad kapitoly 2.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz