ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.50                                                                                                                                   Leden 2020

Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu – Zkoušky přesnosti

ČSN
ISO 1985

20 0347

 

Machine tools – Test conditions for surface grinding machines with vertical grinding wheel spindle and reciprocating table – Testing of the accuracy

Machines-outils – Conditions d’essai des machines à rectifier les surfaces planes, à broche porte-meule à axe vertical
et à table à mouvement alternatif – Contrôle de l’exactitude

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 1985:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 1985:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1985 (20 0347) z června 2005.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma specifikuje, s odkazem na ISO 230-1 a ISO 230-7, zkoušky geometrické přesnosti a zkoušky obráběním pro všeobecné účely, normální přesnosti, pro ruční a číslicově řízené (NC) rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu. Také specifikuje použitelné tolerance odpovídající výše uvedeným zkouškám.

Tato mezinárodní norma není použitelná pro rovinné brusky s pevným nebo otočným stolem nebo pro brusky mající podélný pojezd brousicího vřeteníku.

Tato mezinárodní norma se zabývá pouze ověřením geometrické přesnosti stroje. Nevztahuje se ani na zkoušky stroje za chodu (vibrace, nadměrný hluk, trhavé pohyby komponentů, atd.), ani na kontrolu jeho vlastností (jako rychlosti, posuvu, atd.), které by měly být obecně kontrolovány před zkouškami přesnosti. Tato mezinárodní norma poskytuje terminologii používanou pro hlavní komponenty stroje a označení os s odkazem na ISO 841:2001.

POZNÁMKA Kromě termínů používaných v úředních jazycích ISO (anglický a francouzský), jsou v příloze B této mezinárodní normy uvedeny ekvivalentní termíny v německém, italském, arabském a japonském jazyce; jsou zveřejňovány v odpovědnosti národních členských orgánů za Německo (DIN), Itálii (UNI), Írán (ISIRI) a Japonsko (JISC). Nicméně, za termíny ISO však lze považovat pouze termíny uvedené v úředních jazycích ISO.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 230-1:2012 zavedena v ČSN ISO 230-1:2014 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

ISO 230-2 zavedena v ČSN ISO 230-2 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

ISO 230-7 zavedena v ČSN ISO 230-7 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 7: Geometrická přesnost os rotace

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje český překlad kapitoly 2 a 3.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz