ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.10                                                                                                                                     Únor 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení –
Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN
EN IEC 62271-214

35 7186

idt IEC 62271-214:2019

High-voltage switchgear and controlgear –
Part 214: Internal arc classification for metal-enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

Appareillage à haute tension –
Partie 214: Classification arc interne des appareillages sous enveloppe métallique de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV montés sur poteau

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen –
Teil 214: Störlichtbogenklassifikation für metallgekapselte, mastmontierte Schaltanlagen für Bemessungsspannungen
über 1 kV bis einschließlich 52 kV

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62271-214:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 62271-214:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část IEC 62271 specifikuje požadavky na třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku kovově krytých stožárových rozváděčů střídavého proudu o napětích nad 1 kV do 52 kV včetně o provozních kmitočtech do 60 Hz včetně. Tento dokument platí pro trojfázová, dvoufázová a jednofázová zařízení. Kryty smí obsahovat pevné nebo odnímatelné součásti a smí být pro izolační účely naplněny tekutinou (kapalinou nebo plynem).

Tento dokument nevylučuje použití jiných zařízení ve stejném krytu. V takovém případě je třeba vzít v úvahu jakýkoliv možný vliv tohoto zařízení na rozváděč.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-151:2001 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60050-441:1884 zavedena v ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

IEC 62271-1:2017zavedena v ČSN EN 62271-1 ed. 2:2018 (35 4205) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

Souvisící ČSN

ČSN 33 0050-601:1994 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN EN 60060-1:2011 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí  IP kód)

ČSN EN 60909-0 ed. 2:2016 (33 3022) Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: Výpočet proudů

ČSN EN 60243-1 ed. 2:2014 (34 6463) Elektrická pevnost izolačních materiálů – Zkušební metody – Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (35 4220) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu

ČSN EN 62271-203 ed. 2:2012 (35 7190) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 50187:1998 (35 7183) Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-102 ed. 2:2019 (35 4210) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

ČSN EN 62271-103 (35 4211) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 103: Spínače pro jmenovitá
napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-200 ed. 2:2012 (35 7181) Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

TNI POKYN ISO/IEC 51:2015 Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem

ČSN EN 60038:2012 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60059:2000 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly Termíny a definice přejímané mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ivan Hála, Krondlova 16, 616 00 Brno, IČO 60494182

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Václav Bošek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz