ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                     Únor 2020

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě
pro veřejnou potřebu

ČSN 75 6406

 

Wastewater discharge and treatment from health facilities

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 75 6406 z dubna 1996.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

5......... Pokyny pro nakládání s odpadními vodami ze ZZ s obsahem rizikových chemických látek........................................... 8

6......... Pokyny pro nakládání s odpadními radioaktivními vodami ze ZZ......................................................................................... 9

7......... Pokyny pro nakládání s infekčními odpadními vodami ze ZZ................................................................................................ 9

8......... Kalové hospodářství..................................................................................................................................................................... 10

9......... Stavební požadavky...................................................................................................................................................................... 10

10....... Provoz.............................................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní) Pokyny pro nakládání s tekutými odpady.................................................................................................. 12

Příloha B (informativní) Principy technologií předčištění podle typů znečištění, viz kapitoly 5 až 7 této normy..................... 13

Příloha C (informativní) Předpokládaná účinnost odstranění léčiv a dalších rizikových chemických látek vybranými technologiemi.......................................................................................................................................................................................................... 16

Příloha D (informativní) Redukce indikátorových organismů a enterických patogenů při různých způsobech dezinfekce. 17

Příloha E (informativní) Metody dezinfekce odpadních vod ze zdravotnických zařízení, jejich výhody a nevýhody............. 18

Příloha F (informativní) Ukazatele pro předčištěné odpadní vody ze ZZ vypouštěné do veřejné kanalizace –
doporučené hodnoty..................................................................................................................................................................... 21

Příloha G (informativní) Kontrola účinnosti technologie redukce biologických činitelů............................................................... 23

Příloha H (informativní) Doporučení k odběru vzorků........................................................................................................................ 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 27

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla aktualizována v novém pojetí v souladu s citovanými a souvisícími normami a právními předpisy a s novými poznatky z praxe. Oproti předchozí normě se týká pouze části nakládání s odpadními vodami ve zdravotnických zařízeních před vypouštěním do veřejné kanalizace.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy:

    norma se týká pouze předčištění odpadních vod ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu;

    norma bere v úvahu základní principy efektivního nakládání s odpadními vodami a přísná omezení pro vypouštění nebezpečných a sledovaných látek ve smyslu předpisů Evropské unie do kanalizace pro veřejnou potřebu;

    odpadní vody jsou rozděleny podle charakteru znečištění;

    norma obsahuje obecný popis doporučených technologií pro předčištění odpadních vod před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu;

    norma se netýká čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod a vypouštění do vodního recipientu.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému

ČSN EN 12255 (soubor) (75 6403) Čistírny odpadních vod

ČSN EN 12056 (soubor) (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Souvisící právní předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES

Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2018/840, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/495

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 852/2017, o rtuti, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace, IČO 75010330, Ing. Ladislava Matějů,      
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Spolupráce: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ing. Radka Hušková

Královéhradecká provozní, a.s., Ing. Václav Hošek

Státní úřad pro jadernou bezpečnost: Ing. Jitka Nožičková, Ing. Veronika Štědrová

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., RNDr. Zdenka Boháčková

Sweco Hydroprojekt a. s., Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod a TNK 95 Kanalizace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických1), veterinárních2) a jim podobných zařízení, která produkují odpadní vody se zvýšeným obsahem rizikových chemických látek, zejména léčiv a léčivých přípravků, infekční odpadní vody, radioaktivní odpadní vody. Tato norma platí pro předčištění těchto odpadních vod před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je zakončena čistírnou odpadních vod (dále také ČOV).

Norma se nevztahuje na nakládání se srážkovými vodami. Norma nezahrnuje čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení na vlastní čistírně s odtokem do vodního recipientu nebo se vsakováním vyčištěných vod do vod podzemních.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz