ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70                                                                                                                                     Únor 2020

Elektromechanická elementární relé –
Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé

ČSN
EN IEC 61810-10

35 3412

idt IEC 61810-10:2019

Electromechanical elementary relays –
Part 10: Additional functional aspects and safety requirements for high-capacity relays

Relais électromécaniques élémentaires –
Partie 10: Aspects fonctionnels et exigences de sécurité supplémentaires pour les relais à grande capacité

Elektromechanische Elementarrelais –
Teil 10: Hochleistungsrelais – Zusätzliche funktionale Aspekte und Sicherheitsanforderungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61810-10:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61810-10:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma, s funkčními a bezpečnostními aspekty, se vztahuje na elektromechanické elementární relé (dvoustavová relé s nespecifikovanou dobou zpoždění) s požadavky na vysokou schopnost jako jsou funkce přerušení nebo zkratu zařízení a pro zakomponování nízkonapěťových zařízení. Tato relé mohou mít specifickou konstrukci k zhášení elektrického oblouku mezi kontakty (magnetickým vyfukováním), nebo použitím koordinace izolace, která není pokryta normou IEC 61810-1 (například plynem plněné kontaktní komory), nebo vyžadují posouzení bezpečnosti, na které se nevztahuje norma IEC 61810-1 (například pro vyšší zátěže).


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60028 zavedena v ČSN IEC 28 (33 0210) Elektrotechnické předpisy. Mezinárodní norma odporu mědi

IEC 60060-1:2010 zavedena v ČSN EN 60060-1:2011 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

IEC 60068-2-14 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60068-2-17 zavedena v ČSN EN 60068-2-17 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky – Zkouška Q: Hermetičnost

IEC 60068-2-27 zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-21: Zkoušky – Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí

IEC 60068-2-64:2008 zavedena v ČSN EN 60068-2-64 ed. 2:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-64: Zkoušky – Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod

IEC 60270 zavedena v ČSN EN 60270 (34 5641) Technika zkoušek vysokým napětím – Měření částečných výbojů

IEC 60664-1:2007 zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (34 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

IEC 60664-3:2016 zavedena v ČSN EN 60664-3 ed. 2:2017 (34 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

IEC 60947-1:2007 zavedena v ČSN EN 60947-1 ed. 4:2008 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

IEC 60999-1 zavedena v ČSN EN 60999-1 ed. 2 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

IEC 60999-2 zavedena v ČSN EN 60999-2 (37 0680) Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm2 do 300 mm2 (včetně)

IEC 61810-1:2015 zavedena v ČSN EN 60810-1 ed. 4:2015 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

ISO 16750-1:2019 dosud nezavedena

ISO 16750-2:2012 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60038 (33 0130) Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

ČSN EN 60060-1 (34 5640) Technika zkoušek vysokým napětím – Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

ČSN EN 60068-2-20 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

ČSN EN 60085 ed. 2 (33 0250) Elektrická izolace – Tepelné hodnocení a značení

ČSN EN 60664 (soubor) (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyč-
kou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

ČSN EN 60947-2 ed. 4:2018 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 61210 ed. 2 (34 0425) Připojovací zařízení – Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61810-7:2007 (35 3412) Elektromechanická elementární relé – Část 7: Zkušební a měřicí postupy

ČSN EN 61984 ed. 2 (35 4601) Konektory – Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz