ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Duben 2020

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 2: Stanovení zrnitosti

ČSN
EN 12697-2+A1

73 6160

 

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 2: Determination of particle size distribution

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 2: Granulométrie

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 2: Korngrößenverteilung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-2:2015+A1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-2:2015+A1:2019. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-2+A1 (73 6160) z února 2020.

 


Národní předmluva

Tato evropská norma je součástí souboru norem pro zkoušení asfaltových směsí.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-2:2015+A1:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-2+A1 (73 6160) z února 2020 převzala EN 12697-2:2015+A1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 932-6 zavedena v ČSN EN 932-6 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor

EN 12697-1 zavedena v ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva

EN 12697-39 zavedena v ČSN EN 12697-39 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou

ISO 3310-1 zavedena v ČSN ISO 3310-1 (25 9610) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

ISO 3310-2 zavedena v ČSN ISO 3310-2 (25 9611) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

Souvisící ČSN

ČSN EN 933-2 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – Zkušební síta,
jmenovité velikosti otvorů

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 12697-2:2015+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Srpen 2019

ICS 93.080.20                                                                                                         Nahrazuje EN 12697-2:2015

Asfaltové směsi – Zkušební metody –
Část 2: Stanovení zrnitosti

Bituminous mixtures – Test methods –
Part 2: Determination of particle size distribution

Mélanges bitumineux – Méthodes d’essai –
Partie 2: Granulométrie

Asphalt – Prüfverfahren –
Teil 2: Korngrößenverteilung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-03-19 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2018-11-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky Ref. č. EN 12697-2:2015+A1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Význam a užití.................................................................................................................................................................................. 6

5......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

6......... Zkušební zařízení a pomůcky........................................................................................................................................................ 6

7......... Příprava vzorku................................................................................................................................................................................ 7

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 7

9......... Výpočet.............................................................................................................................................................................................. 7

10....... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

11....... Shodnost........................................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12697-2:2015+A1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2018-11-06.

Začátek a konec změnou zavedeného nebo pozměněného textu je v dokumentu vyznačen značkami !".

Tento dokument nahrazuje !EN 12697-2:2015".

!V EN 12697-2:2015+A1:2019 byly v porovnání s EN 12697-2:2015 provedeny tyto významné změny:

    název souboru norem již nečiní metodu výhradně určenou pro asfaltové směsi prováděné za horka;

    [Evropská předmluva] aktualizován seznam významných změn a seznam norem řady EN 12697 je nahrazen obecným odkazem na webové stránky CEN."

!Seznam všech částí souboru norem EN 12697 lze nalézt na webové stránce CEN."

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje zkušební postup pro stanovení zrnitosti kameniva v asfaltových směsích sítovým rozborem. Zkoušku lze použít pro kamenivo zpětně získané po extrakci pojiva podle EN 12697-1 nebo EN 12697-39.

Použitelnost této evropské normy je popsána ve výrobkových normách pro asfaltové směsi.

POZNÁMKA Vlákna, tuhá aditiva (nerozpustná v průběhu extrakce) a některé modifikátory pojiv ovlivňují výsledek zkoušky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz