ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.50                                                                                                                                  Březen 2020

Ochranná obuv proti chemikáliím –
Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

ČSN
EN 13832-3

83 2520

 

Footwear protecting against chemicals –
Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals

Chaussures protégeant contre les produits chimiques –
Partie 3: Exigences pour les contacts prolongés avec les produits chimiques

Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien –
Teil 3: Anforderungen für anhaltenden Kontakt mit Chemikalien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13832-3:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13832-3:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13832-3 (83 2520) z června 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13832-3:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13832-3 z června 2019 převzala EN 13832-3:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní technické změny proti předchozímu vydání této normy jsou uvedeny v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN ISO 868:2003 zavedena v ČSN EN ISO 868:2003 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN 13832-1:2018 zavedena v ČSN EN 13832-1:2019 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím – Část 1: Terminologie a zkušební metody

EN ISO 20344:2011 zavedena v ČSN EN ISO 20344:2012 (83 2500) Osobní ochranné prostředky – Metody zkoušení obuvi

EN ISO 20345: 2011 zavedena v ČSN EN ISO 20345:2012 (83 2501) Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv

EN ISO 20346:2014 zavedena v ČSN EN ISO 20346:2014 (83 2502) Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv

EN ISO 20347:2012 zavedena v ČSN EN ISO 20347:2012 (83 2503) Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 374-1:2017 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

ČSN EN 374-2:2015 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

ČSN EN 16523-1+A1:2019 (83 2902) Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií – Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu

ČSN ISO 48-2:2019 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

ČSN ISO 1817:2015 (62 1510) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení účinku kapalin

ČSN ISO 5423:1994 (83 2511) Tvářená plastová obuv. Polyuretanová obuv, s podšívkou nebo bez podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu – Specifikace

ČSN EN 13832-2:2020 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím – Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi

EN 50321-1:2018 (35 9725) Práce pod napětím – Obuv pro elektrickou ochranu – Část 1: Izolační obuv a návleky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k tabulce 8 a k článku 8.3 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Praha, IČO 00025950, Vlasta Šachová

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13832-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2018

ICS 13.340.50                                                                                                         Nahrazuje EN 13832-3:2006

Ochranná obuv proti chemikáliím –
Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

Footwear protecting against chemicals –
Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals

Chaussures protégeant contre les produits
chimiques –
Partie 3: Exigences pour les contacts prolongés
avec les produits chimiques

Schuhe zum Schutz gegen Chemikalien –
Teil 3: Anforderungen für anhaltenden Kontakt
mit Chemikalien

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-05-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13832-3:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Tvar..................................................................................................................................................................................................... 7

5......... Třídění................................................................................................................................................................................................ 7

6......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

6.1...... Základní požadavky........................................................................................................................................................................ 8

6.2...... Požadavky na obuv pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi.............................................................................................. 10

6.3...... Dodatečné požadavky na obuv pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi.......................................................................... 13

7......... Značení............................................................................................................................................................................................ 13

8......... Informace poskytované výrobcem............................................................................................................................................. 15

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

8.2...... Návod k používání a související informace.............................................................................................................................. 15

8.3...... Elektrické vlastnosti....................................................................................................................................................................... 16

8.4...... Vlastnosti ochrany proti chemikáliím......................................................................................................................................... 17

8.5...... Podšívkové stélky.......................................................................................................................................................................... 17

8.6...... Odolnost proti propíchnutí............................................................................................................................................................ 17

8.7...... Odolnost proti uklouznutí............................................................................................................................................................. 17

Příloha A (informativní) Odolnost proti uklouznutí............................................................................................................................... 18

A.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 18

A.2...... Vysvětlení EN ISO 13287 a kódového označení SRA, SRB nebo SRC.............................................................................. 18

A.3...... Dodatečné zkoušení..................................................................................................................................................................... 19

A.3.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

A.3.2.. Další povrchy.................................................................................................................................................................................. 19

A.4...... Faktory ovlivňující účinnost obuvi............................................................................................................................................... 19

A.4.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

A.4.2.. Trvanlivost odolnosti proti uklouznutí........................................................................................................................................ 19

A.4.3.. Další faktory.................................................................................................................................................................................... 19

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, které mají být pokryty............................................................................................................................................ 20

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13832-3:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 161 Ochrana chodidel a nohou, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13832-3:2006.

Přehled hlavních technických změn proti předchozímu vydání:

    odkaz na nařízení 2016/425 místo směrnice 89/686;

    nová zkouška postříkáním;

    odkaz na novou normu EN 16523-1 týkající se permeace;

    obrázek 5 pro posouzení poškození;

    tabulka 7, změna ve značení;

    příloha Odolnost proti uklouznutí.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah k nařízení EU 2016/425 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 13832 se společným názvem Ochranná obuv proti chemikáliím sestává z těchto třech částí:

    Část 1: Terminologie a zkušební metody

    Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi

    Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

Tato norma je určena pro použití spolu s EN ISO 20345, EN ISO 20346 a EN ISO 20347.

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na obuv, která má chránit uživatele při dlouhodobém nepřetržitém kontaktu (více než 1 hodinu) s určitými chemikáliemi.

Tato norma se zabývá degradací a permeací chemikálií. Další požadavky jsou pokryty odkazem na EN ISO 20345, 20346 nebo 20347 podle toho, co je vhodné.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz