ICS 29.120.30

ČSN

EN IEC 60320-2-3
ed. 2

 

35 4508

Květen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost
a podobné všeobecné použití –
Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem
vyšším než IPXO

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-03-19 se nahrazuje ČSN EN 60320-2-3 (35 4508) z listopadu 1999,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz