ICS 33.060.20

ČSN

EN IEC 62209-3

 

36 7902

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu
při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených
a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení –
Část 3: Systémy založené na vektorovém měření
(kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz