ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.080.20                                                                                                                                  Březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky – Zkoušky přesnosti –
Část 2: Stroje se svislým vřetenem

ČSN
ISO 1701-2

20 0328

 

Test conditions for milling machines with table of variable height – Testing of the accuracy –
Part 2: Machines with vertical spindle

Conditions dessai des machines-à fraiser à table de hauteur variable – Contrôle de la précision –
Partie 2: Machines
à broche verticale

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 1701-2:2004. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 1701-2:2004. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 1701 specifikuje, s odkazem na ISO 230-1, geometrické zkoušky a zkoušky obrábění pro všeobecné účely, normální přesnosti, frézek se svislým vřetenem se stolem variabilní výšky. Dále také specifikuje použitelné tolerance odpovídající výše uvedeným zkouškám.

POZNÁMKA Frézky se stolem s pevnou výškou jsou pokryty ISO 1984.

Tato část ISO 1701 se zabývá pouze ověřováním přesnosti stroje a nevztahuje se na zkoušení provozu stroje (vibrace, nadměrný hluk, trhavý pohyb komponentů způsobený jevem stick-slip, atd.) ani ke kontrole jeho charakteristik (jako jsou rychlosti, posuvy, atd.), které by měly být obecně kontrolovány před zkoušením přesnosti.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 230-1:1996 zrušena, nahrazena ISO 230-1:2012 zavedenou v ČSN ISO 230-1:2014 (20 0300) Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

ISO 3855 nezavedena

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje český překlad kapitoly 2 a článku 3.1 kapitoly 3.

Vypracování normy

Zpracovatel: Svaz strojírenské technologie, IČO 00548871, Ing. Leoš Mačák

Technická normalizační komise: TNK 111 Obráběcí a tvářecí stroje

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz