ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.23                                                                                                                                  Duben 2020

Keramické obkladové prvky –
Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse

ČSN 72 5126

 

Ceramic floor and wall tiles – Determination of scratch hardness of surface according to Mohs

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 101 (72 5126) z ledna 2007.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 4

3......... Zkušební minerály........................................................................................................................................................................... 4

4......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 4

5......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 4

6......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 5

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti normě ČSN EN 101:2007 tato norma obsahuje způsob použití keramických obkladových prvků s ohledem na hodnotu stupně tvrdosti lícní plochy dle Mohse.

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČO 00015679, pobočka Plzeň – Ing. Hana Kotorová

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma popisuje zkušební postup stanovení tvrdosti lícní plochy pro všechny keramické obkladové prvky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz