ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                                  Březen 2020

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

ČSN
EN ISO 16536

72 7057

idt ISO 16536:2019

Thermal insulating products for building applications – Determination of long-term water absorption by diffusion

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination de l’absorption d’eau à long terme
par diffusion

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung der Wasseraufnahme durch Diffusion

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16536:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16536:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16536 (72 7057) z ledna 2020.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16536:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 16536 (72 7057) z ledna 2020 převzala EN ISO 16536:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Technické změny v EN ISO 16536:2019 proti ISO 16536:2012 (a EN 12088:2013) jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 29768 nezavedena1)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost s. r. o., IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 16536
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Červenec 2019

ICS 91.100.60                                                                                                            Nahrazuje EN 12088:2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
(ISO 16536:2019)

Thermal insulating products for building applications –
Determination of long-term water absorption by diffusion
(ISO 16536:2019)

Produits isolants thermiques destinés
aux applications du bâtiment – Détermination
de l’absorption d’eau à long terme par diffusion
(ISO 
16536:2019)

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen –
Bestimmung der Wasseraufnahme durch Diffusion
(ISO 
16536:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-06-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republika Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 16536:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 16536:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 163 Tepelné vlastnosti a spotřeba energie ve vybudovaném prostředí, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály
a výrobky
, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12088:2013.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republika Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16536:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 16536:2019 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata............................................................................................................................................................................................. 7

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 7

6......... Zkušební tělesa................................................................................................................................................................................ 8

6.1...... Rozměry zkušebních těles............................................................................................................................................................. 8

6.2...... Počet zkušebních těles................................................................................................................................................................... 8

6.3...... Příprava zkušebních těles.............................................................................................................................................................. 8

6.4...... Kondicionování zkušebních těles................................................................................................................................................. 9

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

8......... Výpočet a vyjádření výsledků........................................................................................................................................................ 9

9......... Přesnost měření............................................................................................................................................................................... 9

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 88 Tepelně-
izolační materiály a výrobky
ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 163 Tepelné vlastnosti a spotřeba energie ve vybudovaném prostředí, subkomisí SC 1 Metody zkoušení a měření, na základě dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 16536:2012), které bylo technicky zrevidováno. Hlavní změny proti předchozímu vydání:

    obsah článku 6.4 a kapitoly 10 byl zrevidován pro zohlednění podmínek pro tropické země.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu se mají předkládat národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam národních normalizačních orgánů je uveden na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje zkušební zařízení a postupy pro stanovení dlouhodobé navlhavosti zkušebních těles při difuzi. Platí pro tepelněizolační výrobky. Zkouškou se simuluje navlhavost výrobků oboustranně vystavených vysoké relativní vlhkosti blížící se 100 % a vystavených gradientu tlaku vodní páry po dlouhé časové období, např. izolace obrácené střechy nebo nechráněné základové izolace.

Zkoušku nelze použít pro všechny typy tepelněizolačních výrobků. Norma výrobku musí stanovit, pro které výrobky v ní uvedené platí.

POZNÁMKA Pro nechráněné základové izolace může být teplota 50 °C nahrazena nižší teplotou, pokud je k dispozici více údajů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Této normě odpovídá EN 12085 zavedená jako ČSN EN 12085 (72 7054) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles.

Zdroj: www.cni.cz