ICS 87.040

ČSN

EN 927-10

 

67 2010

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
pro dřevo ve vnějším prostředí –
Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16499 (67 2014) z března 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz