ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.060                                                                                                                                       Srpen 2020

Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody –
Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu

ČSN
EN 16796-2

26 8816

 

Energy efficiency of Industrial trucks – Test methods –
Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks

Efficacité énergétique des chariots de manutention – Méthodes d’essai –
Partie 2: Chariots automoteurs commandés par l’opérateur, tracteurs et chariots transporteurs de charge

Energieeffizienz von Flurförderzeuge, – Testmethoden –
Teil 2: Bedienergeführte selbstangetriebene Flurförderzeuge, Schlepper und Lastentransportfahrzeuge

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16796-2:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16796-2:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16796-2 (26 8816) z května 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16796-2:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16796-2 (26 8816) z května 2017 převzala EN 16796-2:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 16796-1:2016 zavedena v ČSN EN 16796-1 (26 8816) Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 1: Obecně

EN ISO 3691-1:2015 zavedena v ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

ISO 5053-1 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO, s.r.o, IČO 04050657, Magdalena Bambousková, Dis.

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 16796-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2016

ICS 53.060                                                                                                                                                     

Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody –
Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu

Energy efficiency of Industrial trucks – Test methods –
Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks

Efficacité énergétique des chariots de manutention – Méthodes d’essai –
Partie 2: Chariots automoteurs commandés
par l’opérateur, tracteurs et chariots transporteurs
de charge

Energieeffizienz von Flurförderzeuge, – Testmethoden –
Teil 2: Bedienergeführte selbstangetriebene Flurförderzeuge, Schlepper
und Lastentransportfahrzeuge

Tato evropská norma byla schválena CEN 2016-08-13.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 16796-1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 


 

Evropská předmluva

 

European foreword

Tento dokument (EN 16796-2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 150 Průmyslové vozíky – Bezpečnost, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

 

This document (EN 16796 2:2016) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 150 “Industrial Trucks – Safety”, the secretariat of which is held by BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2017.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2017, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest May 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

EN 16796 sestává z následujících částí pod společným názvem Energetická výkonnost manipulačních vozíků – Zkušební metody:

 

EN 16796 consists of the following parts, under the general title Energy efficiency of Industrial trucks – Test methods:

    Část 1: Obecně;

 

    Part 1: General;

    Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné traktory a vozíky k přepravě nákladu;

 

    Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks;

    Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery.

 

    Part 3: Container handling lift trucks.

Následující části se připravují:

 

The following parts are under preparation:

    Část 4: Terénní vozíky;

 

    Part 4: Rough-terrain trucks;

    Část 5: Vozíky se zdvižnou plošinou operátora a vozíky speciálně konstruované pro pojezd se zdviženým břemenem.

 

    Part 5: Trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva. 4

Obsah. 5

1 ........ Předmět normy. 6

2 ........ Citované dokumenty. 6

3 ........ Termíny a definice. 7

4 ........ Zkušební podmínky. 7

5 ........ Postup měření 7

5.1 ..... Obecně. 7

5.2 ..... Uspořádání zkoušky. 7

5.3 ..... Provozní požadavky a postup pro vidlicové vozíky s protiváhou a vozíky srovnatelné konstrukce. 8

5.4 ..... Provozní požadavky na jiné typy vozíků s vlastním pohonem... 9

5.4.1... Obecně. 9

5.4.2... Provozní postup pro vozíky s výsuvným
zdvihacím zařízením...
10

5.4.3... Provozní postup obkročných vozíků a paletových stohovacích vozíků. 11

5.4.4... Provozní postup pro paletové a plošinové vozíky s ovládáním na konci, vychystávací vozíky s ovládáním uprostřed. 11

5.4.5... Provozní postup pro tažné traktory a vozíky k přepravě nákladu. 12

 

 

European foreword. 4

Contents. 5

1 ........ Scope. 6

2 ........ Normative references. 6

3 ........ Terms and definitions. 7

4 ........ Test conditions. 7

5 ........ Measurement procedure. 7

5.1 ..... General 7

5.2 ..... Test layout 7

5.3 ..... Operating requirements and sequence
for counterbalance lift trucks and comparable
truck designs.
8

5.4 ..... Operating requirements for other types
of self-propelled trucks.
9

5.4.1... General 9

5.4.2... Operating sequence for reach trucks. 10

5.4.3... Operating sequence of straddle trucks and pallet stacking trucks. 11

5.4.4... Operating sequence for pallet and stillage trucks, pallet trucks end controlled, centre controlled
order picking trucks.
11

5.4.5... Operating sequence for towing tractors
and burden carriers.
12

 

 

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tato evropská norma stanovuje metodu měření spotřeby energie pro následující typy manipulačních
vozíků, v souladu s ustanovením ISO 5053-1:

 

This European Standard specifies the method
of energy consumption measurement for the following types of industrial trucks as defined in ISO 5053-1:

    vidlicový vozík s protiváhou;

 

counterbalance lift truck;

    kloubový vidlicový vozík s protiváhou;

 

articulated counterbalance lift truck;

    vozík montovaný na nákladní automobily;

 

lorry-mounted truck;

    vozík s proměnným vyložením (s výsuvným stožá-
rem nebo nosnou deskou vidlice);

 

reach truck (with retractable mast or fork arm carriage);

    obkročný vozík;

 

    straddle truck;

    paletový stohovací vozík;

 

    pallet-stacking truck,

    paletový vozík;

 

    pallet truck;

    vozík s plošinou a podstavcem;

 

    platform and stillage truck;

    paletový vozík s ovládáním na konci;

 

    pallet truck end controlled;

    vychystávací vozík;

 

    order-picking truck;

    vychystávací vozík s ovládáním uprostřed;

 

    centre-controlled order-picking truck;

    tažný, tlačný traktor a vozík k přepravě nákladů;

 

    towing, pushing tractor and burden carrier;

    tažný a stohovací traktor;

 

    towing and stacking tractor;

    boční vozík (jednostranný);

 

    side-loading truck (one side only);

    boční stohovací vozík (oboustranný);

 

    lateral-stacking truck (both sides);

    boční stohovací vozík (třístranný);

 

    lateral-stacking truck (three sides);

    nestohovací nízkozdvižný obkročný transportér;

 

    non-stacking low-lift straddle carrier;

    vícesměrový zdvižný vozík.

 

    multi-directional lift truck.

Tato část je určena k používání ve spojení s EN 16796-1.

 

    This part is intended to be used in conjunction with EN 16796-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz