PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.030; 35.240.60                                                                                                           Duben 2020

Inteligentní dopravní systémy –
Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními

ČSN P
CEN ISO/TS 21177

01 8493

idt ISO/TS 21177:2019

Intelligent transport systems – ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices

Systèmes intelligents de transport – Interface véhicule sécurisée – Services de sécurité de la station ITS
pour l’établissement et l'authentification des sessions sécurisées

Intelligente Verkehrssysteme – Sicherheitsdienste für eine ITS-Station zum sicheren Aufbau und Authentizierung
einer Sitzung zwischen zuverlässigen Geräten

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 21177:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification CEN ISO/TS 21177:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Dokument obsahuje specifikace pro množinu služeb zabezpečení ITS stanice potřebných pro zajištění autentičnosti zdroje a integrity informací vyměňovaných mezi důvěryhodnými prvky. Tyto služby zahrnují autentizaci a vytvoření zabezpečené relace, která je požadována pro výměnu informací důvěrným a bezpečným způsobem. Dokument poskytuje především popis datových struktur.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 21177:2019 vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 17419 zavedena v ČSN EN ISO 17419 (01 8480) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Celosvětově jednoznačná identifikace

IEEE Std 1609.2™ dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 17423 (01 8481) Inteligentní dopravní systémy – Kooperativní systémy – Požadavky a cíle aplikace

ČSN ISO 24102-1 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 1: Lokální řízení

ČSN ISO 24102-2 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU

ČSN ISO 24102-3 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 3: Přístupové body služby

ČSN ISO 24102-4 (01 8404) Inteligentní dopravní systémy – Řízení stanice ITS – Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice

ČSN ISO/IEC 8824-1 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 (87 5155) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační architektura

ČSN ISO 21217 (01 8400) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Architektura

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČO 45276293, spolupráce: Ing. Jiří Beneš, INTENS Corporation s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz