ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.060.30                                                                                                                                  Duben 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –
Část 16: Dílčí specifikace –
Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené
pro stejnosměrný proud

ČSN
EN IEC 60384-16
ed. 2


35 8291

idt IEC 60384-16:2019

Fixed capacitors for use in electronic equipment –
Part 16: Sectional specification – Fixed metallized polypropylene film dielectric DC capacitors

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –
Partie 16: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes our courant continu à diélectrique en film de polypropylène métallisé

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik –
Teil 16: Rahmenspezifikation: Festkondensatoren mit metallisierter Polypropylen-Folie als Dielektrikum für Gleichspannung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 60384-16:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 60384-16:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-10-21 se nahrazuje ČSN EN 60384-16 (35 8291) z července 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje požadavky pro neproměnné kondenzátory pro stejnosměrný proud s pokovenými elektrodami a polypropylenovým dielektrikem pro použití v elektronickém zařízení. Tyto kondenzátory mohou mít „samoregenerační vlastnosti“ závisející na podmínkách použití. Tyto kondenzátory jsou určeny pro použití se stejnosměrným napětí. Maximální výkon je 500 var při kmitočtu 50 Hz a maximální vrcholové napětí je 2 500 V. Tato norma zahrnuje dvě třídy provedení kondenzátorů, třídu 1 pro použití s dlouhodobou životností a třídu 2 pro všeobecné použití.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 60384-16:2019 dovoleno do 2022-10-21 používat dosud platnou ČSN EN 60384-16 (35 8291) z července 2006.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   revize všech částí normy v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2:2016 a harmonizace s jinými podobnými druhy dokumentů;

b)   kapitola 4 a všechny tabulky byly přezkoumány, aby se předešlo duplicitě a rozporům.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60063 zavedena v ČSN EN 60063 (35 8297) Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60384-1:2016 zavedena v ČSN EN 60384-1 ed. 3:2016 (35 8290) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 61193-2:2007 zavedena v ČSN EN 61193-2:2008 (35 9043) Systémy hodnocení jakosti – Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

IEC 60417 databáze nezavedena, dostupná na www.iec.ch

ISO 3 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60065 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

ČSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

ČSN EN 60384-14 ed. 2 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 14: Dílčí specifikace – Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

ČSN EN IEC 60384-17 ed. 2 (35 8291) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 17: Dílčí specifikace – Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz