PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.01                                                                                                                                  Duben 2020

Management aktiv – Návod ke sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv

ČSN P
ISO/TS 55010

01 0378

 

Asset management – Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management

Gestion d’actifs – Orientation sur l’alignement des fonctions financières et non financières dans la gestion

Tato norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 55040:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 55040:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument uvádí směrnice pro sladění finančních a nefinančních funkcí managementu aktiv s cílem zlepšit vnitřní kontrolu jako součást systému správy organizace. Sladění těchto funkcí umožní realizaci hodnoty odvozené z implementace managementu aktiv podrobně popsané v ISO 55000, ISO 55001 a ISO 55002, zejména ISO 55002:2018, příloha F.

Pokyny v tomto dokumentu jsou v souladu s požadavky ISO 55001 pro systém managementu aktiv, ale nepřidávají nové požadavky k ISO 55001 ani neposkytují interpretace požadavků ISO 55001.

Příklad organizace, která přizpůsobuje své funkce správy aktiv, viz příloha F.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 55010:2019 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 55000 zavedena v ČSN ISO 55000 (01 0375) Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO 55001:2015 (01 0376) Management aktiv – Systémy managementu – Požadavky

ČSN ISO 55002:2019 (01 0377) Management aktiv – Systémy managementu – Směrnice pro používání ISO 55001

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Směrnice

ČSN EN 60300-3-3 (01 0690) Management spolehlivosti – Část 3-3: Pokyn k použití – Stanovení nákladů životního cyklu

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radmila Foretová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz