ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.180; 31.190                                                                                                                            Duben 2020

Technologie montáže zabudovaných součástek –
Část 2-5: Směrnice – Implementace 3D formátu dat pro substrát se zabudovanými součástkami

ČSN
EN IEC 62878-2-5

35 9378

idt IEC 62878-2-5:2019

Device embedding assembly technology –
Part 2-5: Guidelines – Implementation of a 3D data format for device embedded substrate

Techniques d’assemblage avec intégration d’appareils –
Partie 2-5: Lignes directrices – Mise en œuvre d’un format de données 3D pour un substrat avec appareils intégrés

Montageverfahren für eingebettete Bauteile –
Teil 2-5: Implementierung eines 3D-Datenformats für Trägermaterial mit eingebetteten Bauteilen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 62878-2-5:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 62878-2-5:2019. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje požadavky založené na formátu XML, který reprezentuje formát návrhových dat pro substrát se zabudovanými součástkami, což je deska zahrnující zabudované aktivní a pasivní součástky, jejichž elektrické připojení je realizováno technikou propojovacích otvorů (via), galvanickým pokovením, vodivé pasty nebo tiskem vodivého materiálu.

Formát dat je určen pro simulace (např. namáhání mechanické, tepelné, EMC), pro nářadí, výrobu, montáž a kontrolu. Dále je tento formát dat použit pro přenos informací mezi návrhem desky s plošnými spoji, simulací desky s plošnými spoji, výrobou a montáží.

Tato norma platí pro substráty používající organické materiály. Neplatí pro redistribuční vrstvu (RDL) ani pro elektronické moduly definované v IEC 62421 jako obchodní model M-typu.


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 62878-1-1 (35 9378) Substrát se zabudovanými součástkami – Část 1-1: Kmenová specifikace – Zkušební metody

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62878-2-5:2019

Mezinárodní normu IEC 62878-2-5 vypracovala technická komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje IEC PAS 62878-2-5 z roku 2015. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Text této mezinárodní normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV

Zpráva o hlasování

91/1557/CDV

91/1589/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62878 se společným názvem Technologie montáže zabudovaných součástek je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Budoucí normy tohoto souboru budou mít nový společný název uvedený výše. Názvy existujících norem tohoto souboru budou aktualizovány v době jejich příštího vydání.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 Termíny a definice.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČO 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz