ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.40                                                                                                                                  Duben 2020

Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) –
Stupně přípustnosti

ČSN
EN ISO 15626

05 1185

idt ISO 15626:2018

Non-destructive testing of welds – Time-of-flight diffraction technique (TOFD) – Acceptance levels

Essais non destructifs des assemblages soudés – Technique de diffraction des temps de vol (méthode TOFD) –
Niveaux d’acceptation

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Beugungslaufzeittechnik (TOFD) – Zulässigkeitsgrenzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15626:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15626:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15626 (05 1185) z února 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 15626:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 15626 z února 2019 převzala EN ISO 15626:2018 schválením k přímému používání, tato norma ji přejímá překladem.

V porovnání s předchozí normou byla tato verze technicky revidována. Přehled provedených změn v tomto revidovaném vydání je obsažen v předmluvě k této mezinárodní normě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5577 zavedena v ČSN EN ISO 5577 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 5817 (05 0110) Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným sva-
řováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality

ČSN EN ISO 10863 (05 1186) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD)

ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČO 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 15626
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Srpen 2018

ICS 25.160.40                                                                                                     Nahrazuje EN ISO 15626:2013

Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu
difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti
(ISO 15626:2018)

Non-destructive testing of welds – Time-of-flight diffraction
technique (TOFD) – Acceptance levels

(ISO 15626:2018)

Essais non destructifs des assemblages soudés –
Technique de diffraction des temps de vol
(méthode TOFD) – Niveaux d’acceptation
(ISO 15626:2018)

Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Beugungslaufzeittechnik (TOFD) – Zulässigkeitsgrenzen
(ISO 15626:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-07-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 15626:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 15626:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 Svařování a příbuzné procesy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 15626:2013.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 15626:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 15626:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Značky................................................................................................................................................................................................ 7

5......... Vztah mezi stupni kvality a stupni přípustnosti........................................................................................................................... 7

6......... Definice a stanovení délky a výšky.............................................................................................................................................. 8

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

6.2...... Stanovení délky................................................................................................................................................................................ 8

6.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

6.2.2... Stanovení délky protáhlých přímých indikací............................................................................................................................. 8

6.2.3... Stanovení délky protáhlých zakřivených indikací...................................................................................................................... 8

6.3...... Stanovení výšky............................................................................................................................................................................... 9

6.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

6.3.2... Povrchové diskontinuity............................................................................................................................................................... 10

6.3.3... Vnitřní diskontinuity....................................................................................................................................................................... 11

7......... Stupně přípustnosti....................................................................................................................................................................... 11

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

7.2...... Indikace samostatných diskontinuit........................................................................................................................................... 11

7.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

7.2.2... Stupeň přípustnosti 1.................................................................................................................................................................... 12

7.2.3... Stupeň přípustnosti 2.................................................................................................................................................................... 12

7.2.4... Stupeň přípustnosti 3.................................................................................................................................................................... 13

7.3...... Celková délka indikací................................................................................................................................................................. 13

7.4...... Seskupování indikací.................................................................................................................................................................... 13

7.5...... Bodové indikace............................................................................................................................................................................ 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 44, Svařování a příbuzné procesy, subkomise SC 5, Zkoušení a kontrola svarů.

Doporučuje se, aby jakákoliv odezva, otázka nebo žádost na oficiální interpretaci souvisící s libovolným aspektem tohoto dokumentu byla adresována na sekretariát ISO/TC 44/SC 5 přes národní normalizační orgán. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html. Oficiální existující interpretace jsou k dispozici na této stránce: https://committee.iso.org/sites/tc44/home/interpretation.html.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 15626:2011), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    v 6.3.1 byla popsána metoda 4;

    u všech obrázků byla doplněna legenda.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje stupně přípustnosti pro techniku měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) svarových spojů feritických ocelí tlouštěk 6 mm až 300 mm s úplným průvarem, které odpovídají stupňům kvality podle ISO 5817.

Tyto stupně přípustnosti jsou použitelné pro indikace klasifikované podle ISO 10863.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz