ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.160                                                                                                                                      Duben 2020

Sněhomety – Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy –
Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou

ČSN
ISO 8437- 3

47 9022

 

Snow throwers – Safety requirements and test procedures –
Part 3: Ride-on snow throwers

Chasse-neige – Exigences de sécurité et essais –
Partie 3: Chasse-neige à conducteur porté

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8437-3:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 8437-3:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN ISO 8437-1 (47 9022) z dubna 2020, ČSN ISO 8437-2 (47 9022) z dubna 2020 a ČSN ISO 8437-4 (47 9022) z dubna 2020 nahrazuje ČSN ISO 8437 (47 9022) z prosince1993.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3411 zavedena v ČSN EN ISO 3411 (27 8007) Stroje pro zemní práce – Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy

ISO 5395-3 zavedena v ČSN EN ISO 5395-3 (47 0617) Zahradní zařízení – Bezpečnostní požadavky pro
motorové žací stroje – Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou

ISO 8437-1:2019 zavedena v ČSN ISO 8437-1:2020 (47 9022) Sněhomety – Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy – Část 1: Terminologie a společné zkoušky

ISO 8437-4:2019 zavedena v ČSN ISO 8437-4:2020 (47 9022) Sněhomety – Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy – Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky

ISO 12100 zavedena v ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika

Souvisící ČSN

ČSN ISO 8437-2:2020 (47 9022) Sněhomety – Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy – Část 2: Ručně vedené sněhomety

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla ke kapitole 2 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Státní zkušebna strojů a. s., Praha 6 – Řepy, IČO 27146235, Ing. Miloslav Vomočil

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Ludmila Fuxová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Sněhomety – Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy –                             ISO 8437- 3
Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou                                                                První vydání
                                                                                                                                                2019-07-31

ICS 43.160

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky na bezpečnost a zkoušební postupy sněhometu................................................................................................. 8

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2...... Ovládače........................................................................................................................................................................................... 8

4.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

4.2.2... Zastavení a spuštění motoru....................................................................................................................................................... 10

4.2.3... Ovládač sběrače a rotoru............................................................................................................................................................. 10

4.2.4... Ovládač směru............................................................................................................................................................................... 11

4.2.5... Požadavky na ovládač spojky pro pojezdovou spojku, neutrálu nebo obojí..................................................................... 11

4.2.6... Ovládač pojezdové rychlosti....................................................................................................................................................... 12

4.2.7... Ovládač řízení................................................................................................................................................................................ 12

4.2.8... Ovládač s kontrolou přítomnosti obsluhy (OPC)..................................................................................................................... 13

4.3...... Ochranné kryty, štíty, odhozové kanály, deflektory a pláště.................................................................................................. 14

4.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

4.3.2... Horké povrchy................................................................................................................................................................................ 15

4.3.3... Výfuk motoru.................................................................................................................................................................................. 15

4.4...... Palivo............................................................................................................................................................................................... 16

4.4.1... Zkouška přeplnění palivové nádrže........................................................................................................................................... 16

4.4.2... Axiální tahová zkouška palivového potrubí.............................................................................................................................. 16

4.5...... Elektrické příslušenství: obvody napájené z baterie (nejsou zahrnuty zemnicí obvody)................................................ 16

4.5.1... Izolované kabely............................................................................................................................................................................ 16

4.5.2... Montáž baterií................................................................................................................................................................................. 16

4.5.3... Ochrana před přetížením............................................................................................................................................................. 16

4.5.4... Svorky a neizolované elektrické části........................................................................................................................................ 16

4.6...... Silové pohony................................................................................................................................................................................ 16

4.7...... Zkouška sondou............................................................................................................................................................................ 16

4.7.1... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 16

4.7.2... Vyhodnocení zkoušky................................................................................................................................................................... 17

4.8...... Elektromagnetická odolnost........................................................................................................................................................ 17

Strana

4.9...... Hluk.................................................................................................................................................................................................. 17

4.10.... Vibrace............................................................................................................................................................................................ 17

5......... Pokyny pro používání................................................................................................................................................................... 17

5.1...... Návod k používání......................................................................................................................................................................... 17

5.2...... Značení............................................................................................................................................................................................ 17

5.3...... Výstrahy........................................................................................................................................................................................... 17

6......... Stroje s vezoucí se obsluhou se sněhometem jako přídavným zařízením: zvláštní požadavky................................... 18

6.1...... Provozní brzda............................................................................................................................................................................... 18

6.1.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 18

6.1.2... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 18

6.1.3... Požadavky na pevnost provozní brzdy...................................................................................................................................... 19

6.2...... Parkovací brzda............................................................................................................................................................................. 19

6.2.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 19

6.2.2... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 19

6.3...... Stabilita............................................................................................................................................................................................ 19

6.3.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 19

6.3.2... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 20

6.3.3... Vyhodnocení zkoušky................................................................................................................................................................... 20

Příloha A (normativní) Návod k používání............................................................................................................................................ 21

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 23

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2019

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 23 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, subkomise SC 13 Motorové žací stroje a zahradní stroje.

Toto první vydání ISO 8437-3 společně s ISO 8437-1, ISO 8437-2 a ISO 8437-4 zrušuje a nahrazuje ISO 8437:1989, které bylo technicky revidováno. Rovněž zahrnuje změnu ISO 8437:1989/Amd.1:1997.

Seznam všech částí souboru ISO 8437 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky k tomuto dokumentu by měly být zasílány přímo národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů je možné najít na www.iso.org/members.html.

Úvod

Struktura bezpečnostních norem pro strojní zařízení je následující.

a)   Normy typu A (základní normy) uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a všeobecná hlediska, která mohou být použita u strojního zařízení.

b)   Normy typu B (skupinové bezpečnostní normy) zabývající se jedním nebo více bezpečnostními hledisky nebo jedním nebo více typy bezpečnostních zařízení, které mohou být použity pro větší počet strojních zařízení:

1)   normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných vzdáleností, teploty
povrchu, hluku);

2)   normy typu B2 se týkají bezpečnostních zařízení (např. dvouručních ovládacích zařízení, blokovacích
zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů).

c)   Normy typu C (bezpečnostní normy pro strojní zařízení) se zabývají detailními bezpečnostními požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu strojů.

Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v ISO 12100.

Tento dokument je důležitý zejména pro následující skupiny investorů představující hráče na trhu s ohledem na bezpečnost strojních zařízení:

    výrobci strojů (malé, střední a velké podniky);

    zdravotnické a bezpečnostní orgány (řídicí orgány, organizace pro prevenci úrazů, dozor nad trhem atd.).

I další mohou být ovlivněni úrovní bezpečnosti strojního zařízení dosaženou prostředky dokumentu pro výše uvedené skupiny investorů:

    uživatelé strojů/zaměstnavatelé (malé, střední a velké podniky);

    uživatelé strojů/zaměstnanci (např. odbory, organizace pro osoby se zvláštními potřebami);

    poskytovatelé servisu, např. pro údržbu (malé, střední a velké podniky);

    spotřebitelé (v případě strojního zařízení určeného spotřebitelům).

Výše uvedené skupiny investorů měly možnost spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu.

Strojní zařízení a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací nebo nebezpečných událostí, na které se vztahuje tato norma, jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Pokud jsou opatření normy typu C odlišná od těch, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, pak mají opatření normy typu C pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle opatření normy typu C, přednost před opatřeními jiných norem.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky použitelné pro sněhomety s vezoucí se obsluhou poháněné spalovacím motorem. Je určen k použití s ISO 8437-1 a ISO 8437-4 pro splnění všech požadavků a prostředků pro ověřování sněhometů s vezoucí se obsluhou.

Soubor ISO 8437 se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi vztahujícími se k sněhometům používaným tak, jak je zamýšleno a za podmínek důvodně předpokládaných výrobcem.

Neplatí pro následující:

    elektricky poháněné a bateriové sněhomety;

    ruční sněhomety;

    stroje a zařízení na odklízení sněhu z letiště a dálnice;

    stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nezabývá se nebezpečími souvisejícími s:

    obvody napájenými z baterie nad 42 V;

    hlavním spouštěcím motorem;

    zemnicími obvody;

    pracovním prostředím;

    elektromagnetickou kompatibilitou.

Soubor ISO 8437 neplatí pro stroje, které byly vyrobeny před datem tohoto vydání.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz