Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.140

Únor 1998

Dílčí specifikace –
Křemenné krystalové jednotky
(Schválení způsobilosti)

ČSN
EN 16 8100
+A1+A2

35 8411

 

 

 

Sectional specification - Quartz crystal units (Capability approval)

Spécification intermédiaire - Résonateurs à quartz (Agrément de savoir-faire)

Rahmenspezifikation - Schwingquarze (Befähigungsanerkennung)

 

Tato norma je identická s EN 168100:1993 včetně jejích změn A1 a A2:1993.

 

This standard is identical with EN 18100:1993 including its amendments A1 and A2:1993.

 

© Český normalizační institut, 1998
50998


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 68: soubor zaváděna v souborech ČSN 34 5791, ČSN IEC 68 a ČSN EN 60068 Zkoušení vlivu prostředí

EN 168000: 1993 zavedena v ČSN EN 168000  Křemenné krystalové jednotky: Kmenová specifikace (35 8410)

EN 168101: 1992 zavedena v ČSN EN 168101  Křemenné krystalové jednotky: Vzorová předmětová specifikace (Schválení způsobilosti) (35 8411)

CECC 00114/III: 1993

CECC 00200: 1997

Doporučení CECC jsou dostupná v Českém normalizačním institutu,oddělení informačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

 

Upozornění na národní poznámky

Tato norma obsahuje v předmluvě a v 3.14.3 národní poznámky aktualizačního charakteru.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Josef Suchánek, CSc., IČO 63237261

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 168100

EUROPEAN STANDARD

Únor 1993

NORME EUROPÉENNE

+ A1 a A2

EUROPÄISCHE NORM

Únor 1993


Nahrazuje CECC 68 100, vydání 1:1989

Deskriptory: quality, electronic components, oscillators

 

Dílčí specifikace: Křemenné krystalové jednotky (Schválení způsobilosti)

(Zahrnuje změny A1 a A2:1993)

 

Sectional specification: Quartz crystal units (Capability approval) (Includes Amendments A1 and A2:1993)

Spécification intermédiaire: Résonateurs à quartz (Agrément de savoir-faire) (Inclut les amendements A1 et A2:1993)

Rahmenspezifikation: Schwingquarze (Befähigungsanerkennung) (Einschließlich Änderungen A1 und A2:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena komisí CENELEC pro elektronické součástky (CECC) 1992-01-03. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli úprav uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CECC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Členství v CECC je shodné s výjimkou národních elektrotechnických komitétů Islandu, Lucemburska a Řecka.

 

CECC

Komise CENELEC pro elektronické součástky

CENELEC Electronic Components Committee

Comité des Composants Electroniques du CENELEC

CENELEC - Komitee für Bauelemente der Elektronik

 

Ústřední sekretariát: Gartenstr. 179, W-6000 Frankfurt/Main 70


Strana 4

Předmluva

Komise CENELEC pro elektronické součástky (CECC) je složena z těch členských zemí Evropské komise pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC), které si přejí účastnit se harmonizovaného systému hodnocení jakosti elektronických součástek.

Účelem systému je podporovat mezinárodní obchod harmonizací norem a postupů určování kvality elektronických součástek a udělováním mezinárodně uznávané značky, nebo certifikátu shody. Součástky vyráběné pod tímto systémem jsou proto přijatelné bez dalšího zkoušení ve všech členských zemích.

Tato evropská norma byla připravena pracovní skupinou 17* CECC Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu.

Text této specifikace byl s dokumenty CECC 68100 1.vydání:1989 (spolu s A1 a erratum) a CECC(Secretariat)2852 a 2859 předložen k hlasování. Spolu se zprávou o hlasování, která byla rozeslána jako dokument CECC(Secretariat)2962, byl schválen CECC a uvolněn ke zveřejnění jako EN 168100:1993 dne 3.ledna 1992.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum oznámení existence EN na národní úrovni (doa)  1992-12-08;

- nejzazší datum vydání identické národní normy          (dop)  1993-06-08;

- nejzazší datum prohlášení národních norem za zastaralé        1993-06-08;

- nejzazší datum zrušení rozporných národních norem      (dow)  2002-12-08.

 

_______________

*NÁRODNÍ POZNÁMKA - Nyní CECC/SC 49.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz