ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                  Květen 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech – Specifikace výrobku –
Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů

ČSN
EN 50411-3-3


35 9249

 

Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems –
Product specifications –
Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors

Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par fibres optiques –
Spécifications de produits –
Partie 3-3: Protecteurs d'épissures par fusion de fibres optiques unimodales

LWL-Spleißkassetten und -Muffen für die Anwendung in LWL-Kommunikationssystemen –
Produktnormen –
Teil 3-3: Fusionsspleißschutze für Einmodenfasern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50411-3-3:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50411-3-3:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50411-3-3 (35 9249) z července 2012.

Anotace obsahu

Norma obsahuje počáteční a na začátku života rozměrové, optické a mechanické vlastnosti a požadavky funkčnosti ve vnějším prostředí pro chránítka svařovaných jednovidových spojů, aby mohla být zařazena jako výrobek odpovídající požadavkům pro kategorie definované evropskou normou.

Přestože je v tomto dokumentu výrobek kvalifikován pro jednovidová vlákna EN IEC 60793-2-50 typu B-652.D je vhodný i pro ochranu svařovaných spojů mnohovidových vláken se skleněným pláštěm o průměru 125 mm a jiných jednovidových vláken se skleněným pláštěm o průměru 125 mm.

Norma obsahuje normativní přílohu A, B a C a informativní přílohu D. Příloha A popisuje typy vláken pro zkušební vzorek, příloha B popisuje požadavky na velikost vzorku a zajištění výrobku, příloha C uvádí popis a instalaci zkušebního vzorku a příloha D popisuje teplem smrštitelná chránítka svařovaných spojů ve formě silikonového pásku.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

EN 50411-3-3:2019 obsahuje následující významné technické změny ve srovnání s EN 50411-3-3:2011:

    jsou doplněny termíny a definice;

    zkoušky a zkušební přísnosti kategorie U normy EN 61753-1:2007 jsou nahrazeny zkouškami a zkušebními přísnostmi kategorie OP normy EN IEC 61753-1:2018;

    do varianty XX3 byla doplněna varianta délky 23 mm;

    varianta barevného kódování XX6 je uvedena do souladu s normou EN 60304;

    zvýšila se tolerance výšky a šířky na ± 0,1 mm pro variantu S1-12 a ± 0,15 mm pro S1-16;

    doplněn požadavek na transparentní teplem smrštitelná chránítka spojů pro umožnění vizuálního centrování svařené oblasti vlákna v chránítkách spojů.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60304 zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

EN IEC 60793-2-50 zavedena v ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

EN 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

EN 61300-2-1 zavedena v ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-1: Zkoušky – Vibrace (sinusové)

EN IEC 61300-2-4 zavedena v ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

EN 61300-2-5 zavedena v ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-5: Zkoušky – Zkrut

EN 61300-2-7 zavedena v ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-7: Zkoušky – Ohybový moment

EN 61300-2-9 zavedena v ČSN EN 61300-2-9 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-9: Zkoušky – Rázy

EN 61300-2-17 zavedena v ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-17: Zkoušky – Chlad

EN 61300-2-18 zavedena v ČSN EN 61300-2-18 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-18: Zkoušky – Suché teplo – Odolnost při vysoké teplotě

EN 61300-2-22 zavedena v ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

EN 61300-2-26 zavedena v ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-26: Zkoušky – Solná mlha

EN 61300-2-45zavedena v ČSN EN 61300-2-45 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-45: Zkoušky – Zkouška trvanlivosti ponořením do vody

EN 61300-2-46zavedena v ČSN EN 61300-2-46 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-46: Zkoušky – Vlhké teplo – Cyklická zkouška

EN 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

EN 61300-3-28 zavedena v ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

EN IEC 61753-1 zavedena v ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti – Část 1: Obecně a návod

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 evropské normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz