ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                  Květen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 3-21: Zkoušení a měření – Doba přepnutí

ČSN
EN IEC 61300-3-21
ed. 3

35 9252

idt IEC 61300-3-21:2019

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 3-21: Examinations and measurements – Switching time

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procedures fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 3-21: Examens et mesures – Temps de commutation

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-21: Untersuchungen und Messungen – Schaltzeit

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-3-21:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-3-21:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-10-25 se nahrazuje ČSN EN 61300-3-21 ed. 2 (35 9252) z května 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje metodu měření doby přepnutí a souvisících výkonnostních parametrů optických vláknových prostorových přepínačů, pokud je zavedena nebo odstraněna ovládací energie potřebná ke změně stavu přepínače.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-3-21:2019 dovoleno do 2020-10-25 používat dosud platnou ČSN EN 61300-3-21 ed. 2 (35 9252) z května 2016.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   změny pro odstranění nadbytečných překryvů s normou IEC 60876-1;

b)   upřesnění definicí a diagramů;

c)   zobecnění detekčního zařízení za osciloskopem.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-3-4 zavedena v ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

Souvisící ČSN

ČSN EN 60876-1 ed. 3:2015 (35 9246) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optické vláknové prostorové přepínače – Část 1: Kmenová specifikace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz