ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140; 97.190                                                                                                                            Květen 2020

Dětský nábytek – Koše – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1130

91 1020

 

Children’s furniture – Cribs – Safety requirements and test methods

Mobilier de puériculture – Berceaux – Exigences de sécurité et méthodes d’essa

Mobel fur Kleinkinder – Krippen – Sicherheitstechnischte Anforderungen und Prufverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1130:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1130:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1130-1 (91 1020) z dubna 1998 a ČSN EN 1130-2 (91 1020) z dubna 1998.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 71-1:2014+A1:2018 zavedena v ČSN EN 71-1:2015+A1:2019 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

EN 71-2:2011+A1:2014 zavedena v ČSN EN 71-2:2012+A1:2014 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost

EN 71-3 zavedena v ČSN EN 71-3+A1 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

EN 16890 zavedena v ČSN EN 16890 (91 0609) Dětský nábytek – Matrace pro postýlky a kolébky – Požadavky na bezpečnost a zkušební metody)

EN ISO 14184-1 zavedena v ČSN EN ISO 14184-1 (80 0291) Textilie – Stanovení formaldehydu – Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou

ISO 48-5 zavedena v ČSN ISO 48-5 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav s. p., IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 150 Nábytek

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1130
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Listopad 2019

ICS 97.140; 97.190                                                                          Nahrazuje EN 1130-1:1996, EN 1130-2:1996

Dětský nábytek – Koše – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Children’s furniture – Cribs – Safety requirements and test methods

Mobilier de puériculture – Berceaux – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Möbel für Kleinkinder – Krippen – Sicherheitstechnischte Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-04-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1130:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Republika Severní Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecné zkušební podmínky.......................................................................................................................................................... 9

4.1...... Předběžná příprava......................................................................................................................................................................... 9

4.2...... Použití sil........................................................................................................................................................................................... 9

4.3...... Povolené úchylky............................................................................................................................................................................. 9

4.4...... Definice chráněného prostoru.................................................................................................................................................... 10

5......... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Zkušební závaží............................................................................................................................................................................. 10

5.3...... Zkušební sondy pro zachycení................................................................................................................................................... 10

5.3.1... Sondy pro zkoušení zachycení prstu......................................................................................................................................... 10

5.3.2... Sonda pro zkoušení zachycení prstu v síťovině...................................................................................................................... 10

5.3.3... Ostatní sondy pro zkoušení zachycení prstu............................................................................................................................ 11

5.3.4... Sonda pro malou hlavu................................................................................................................................................................ 11

5.3.5... Sonda pro velkou hlavu............................................................................................................................................................... 12

5.3.6... Sonda pro hodnocení tvaru......................................................................................................................................................... 12

5.4...... Boční rázové těleso....................................................................................................................................................................... 13

5.5...... Zarážky............................................................................................................................................................................................ 13

5.6...... Válec pro zkoušení malých částí................................................................................................................................................ 14

5.7...... Zkušební plocha............................................................................................................................................................................ 14

5.7.1... Podpora matrace........................................................................................................................................................................... 14

5.7.2... Zkušební matrace.......................................................................................................................................................................... 14

5.8...... Zkušební tyč.................................................................................................................................................................................... 14

5.9...... Zkušební plát.................................................................................................................................................................................. 15

5.10.... Šablona pro otvory ve tvaru V..................................................................................................................................................... 15

5.11.... Spárová měrka.............................................................................................................................................................................. 16

5.12.... Brusný papír................................................................................................................................................................................... 16

6......... Chemická nebezpečí (viz A.2).................................................................................................................................................... 16

6.1...... Migrace určitých prvků.................................................................................................................................................................. 16

6.2...... Formaldehyd.................................................................................................................................................................................. 17

7......... Nebezpečí hořlavosti (viz A.3).................................................................................................................................................... 17

8......... Mechanická nebezpečí................................................................................................................................................................ 17

8.1...... Naklonění roštu koše.................................................................................................................................................................... 17

8.2...... Naklonění roštu koše.................................................................................................................................................................... 17

8.2.1... Nebezpečí zachycení prstů......................................................................................................................................................... 17

8.2.2... Jiná nebezpečí zachycení........................................................................................................................................................... 17

8.2.3... Nebezpečí zachycení zvenku koše............................................................................................................................................ 17

8.2.4... Zkušební metoda pro díry, mezery a otvory............................................................................................................................. 18

8.3...... Nebezpečí související s pohybujícími se částmi..................................................................................................................... 20

8.3.1... Nebezpečí střihu a rozdrcení...................................................................................................................................................... 20

Strana

8.3.2... Nebezpečí související s tělesnou hmotností............................................................................................................................ 20

8.3.3... Nebezpečí související s neúmyslným složením koše............................................................................................................ 20

8.4...... Nebezpečí způsobená pohyby výrobku (viz A.5).................................................................................................................... 21

8.4.1... Nebezpečí způsobená pohybem kolébek a závěsných košů.............................................................................................. 21

8.4.2... Kolečka a kola................................................................................................................................................................................ 22

8.4.3... Zajišťovací systém pro skládací nebo nastavitelné nožičky a nohy.................................................................................... 22

8.5...... Nebezpečí pádu............................................................................................................................................................................ 22

8.5.2... Nebezpečí způsobená neúmyslným uvolněním nastavitelných bočnic............................................................................ 23

8.5.3... Zajišťovací systém pro nastavení výšky nebo úhlu roštu...................................................................................................... 23

8.5.4... Stabilita (viz A.6)............................................................................................................................................................................ 23

8.5.5... Konstrukční celistvost závěsných košů..................................................................................................................................... 24

8.6...... Nebezpečí zamotání (viz A.7)..................................................................................................................................................... 24

8.6.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 24

8.6.2... Zkušební metoda........................................................................................................................................................................... 25

8.7...... Nebezpečí zalknutí a polknutí (viz A.8)..................................................................................................................................... 25

8.7.1... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 25

8.7.2... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 26

8.8...... Nebezpečí udušení....................................................................................................................................................................... 26

8.8.1... Nebezpečí způsobená deformací roštu.................................................................................................................................... 26

8.8.2... Vnější nebezpečí udušení (viz A.9)............................................................................................................................................ 27

8.8.3... Plastové obaly................................................................................................................................................................................ 27

8.9...... Nebezpečí způsobená ostrými body a hranami..................................................................................................................... 27

8.9.1... Obecný požadavek....................................................................................................................................................................... 27

8.9.2... Požadavky na upevňovací zařízení pro závěsné koše (viz A.10)........................................................................................ 27

8.10.... Nebezpečí související se spaním v přísuvné postýlce (viz A.11)......................................................................................... 27

8.10.1 Nebezpečí související se stahovací bočnicí (viz A.12)........................................................................................................... 27

8.10.2 Nebezpečí související s odpojením přísuvné postýlky (viz A.13)......................................................................................... 27

8.10.3 Upevňovací systém přísuvné postýlky...................................................................................................................................... 28

8.11.... Konstrukční celistvost................................................................................................................................................................... 29

8.11.1 Spojovací vruty............................................................................................................................................................................... 29

8.11.2 Statická pevnost............................................................................................................................................................................. 29

8.11.3 Pevnost bočnic, konstrukčních prvků bočnic, čel a rohů........................................................................................................ 29

8.11.4 Svislé statické zatížení.................................................................................................................................................................. 31

9......... Matrace............................................................................................................................................................................................ 31

10....... Informace o výrobku (viz A.14)................................................................................................................................................... 31

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 31

10.2.... Značení............................................................................................................................................................................................ 31

10.3.... Informace o nákupu...................................................................................................................................................................... 32

10.4.... Pokyny k použití............................................................................................................................................................................. 32

10.4.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 32

10.4.2 Upozornění..................................................................................................................................................................................... 33

10.4.3 Informace pro všechny koše....................................................................................................................................................... 33

10.4.4 Informace pro závěsné koše....................................................................................................................................................... 34

10.4.5 Informace pro přísuvné postýlky................................................................................................................................................ 34

Strana

Příloha A (informativní) Zdůvodnění...................................................................................................................................................... 35

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 35

A.2...... Zdůvodnění chemických požadavků (Bod 6)........................................................................................................................... 35

A.3...... Zdůvodnění požadavků na zápalnost a efekt bleskové vzplanutí (Bod 7)......................................................................... 35

A.4...... Požadavky na nebezpečí zachycení (8.2)................................................................................................................................ 35

A.5...... Požadavky pro nebezpečí způsobená pohybem kolébek a závěsných košů (8.4.1)...................................................... 36

A.6...... Požadavky na stabilitu (8.5.4)..................................................................................................................................................... 36

A.7...... Požadavky na nebezpečí zamotání (8.6)................................................................................................................................. 36

A.8...... Požadavky na nebezpečí zalknutí a polknutí (8.7).................................................................................................................. 36

A.9...... Požadavky na vnější nebezpečí udušení (8.8.2)..................................................................................................................... 36

A.10... Požadavky na upevňovací zařízení závěsných košů (8.9.2)................................................................................................. 36

A.11... Požadavky na přísuvné postýlky (8.10)..................................................................................................................................... 37

A.12... Požadavky na stahovací bočnice (8.10.1)................................................................................................................................ 37

A.13... Požadavky na nebezpečí způsobená odpojením přísuvné postýlky (8.10.3)................................................................... 37

A.14... Informace o výrobku (Bod 10).................................................................................................................................................... 37

Příloha B (informativní) A-odchylky....................................................................................................................................................... 38

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 39

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1130:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro dětské koše a byl vyvinut na podporu zavedení obecné směrnice o bezpečnosti výrobků (směrnice 2001/95/ES).

Tento dokument nahrazuje EN 1130-1:1996 a EN 1130-2:1996.

Hlavní změny ve vztahu k předchozímu vydání jsou uvedeny níže.

    Sjednocení obou částí EN 1130:1996 do jedné normy;

    Úprava struktury normy podle přístupu založeného na nebezpečích;

    Stanovení a aktualizace zkušebních metod z EN 1130-2:1996;

    Stanovení požadavků a zkušebních metod pro závěsné koše a přísuvné postýlky;

    Stanovení požadavků týkajících se chemických a tepelných nebezpečí;

    Uvedení odchylky A týkající se nebezpečí hořlavosti;

    Uvedení zdůvodnění v příloze A.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republika Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro koše (včetně kolébek, závěsných košů a přísuvných postýlek) pro bytové i nebytové použití.

Požadavky se vztahují na koše s maximální vnitřní délkou základny 900 mm, které jsou určeny k poskytnutí prostoru pro spánek kojenců do doby, kdy umí sedět bez pomoci nebo se vytáhnout nahoru na ruce a kolena.

Tato evropská norma se nevztahuje na elektrickou bezpečnost.

Tato evropská norma se nevztahuje na koše používané pro lékařské účely nebo používané v nemocnicích.

Na výrobky, které lze přeměnit na jiný nábytek, se mohou vztahovat jiné příslušné evropské normy.

Příloha A (informativní) obsahuje zdůvodnění.

Příloha B (informativní) obsahuje A-odchylky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz