ICS 77.040.10

ČSN

EN ISO 10113

 

42 0435

Srpen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kovové materiály – Plechy a pásy – Stanovení součinitele plastické anizotropie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10113 (42 0435) z března 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz