ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.060.01                                                                                                                                  Květen 2020

Textilie – Kvantitativní chemická analýza –
Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)

ČSN
EN ISO 1833-13

80 0216

idt ISO 1833-13:2019

Textiles – Quantitative chemical analysis –
Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)

Textiles – Analyse chimique quantitative –
Partie 13: Mélanges de certaines chlorofibres avec certaines autres fibres (méthode au sulfure de carbone/acétone)

Textilien – Quantitative chemische Analysen –
Teil 13: Mischungen von bestimmten Chlorfasern mit bestimmten anderen Fasern (Schwefelkohlenstoff-/Aceton-Verfahren)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1833-13:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 1833-13:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1833-13 (80 0216) z května 2011.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1833-1 zavedena v ČSN EN ISO 1833-1 (80 0216) Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 1: Všeobecné principy zkoušení

ISO 1833-4 zavedena v ČSN EN ISO 1833-4 (80 0216) Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)

ISO 1833-7 zavedena v ČSN EN ISO 1833-7 (80 0216) Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1833-17 (80 0216) Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 17: Směsi chlorovláken
(homopolymerů vinylchloridu) a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny sírové)

ČSN EN ISO 1833-21 (80 0216) Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 21: Směsi chlorovláken, určitých modakrylových vláken, určitých elastanových vláken, acetátu, triacetátu a určitých jiných vláken (metoda s použitím cyklohexanonu)

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, s.p., IČO 00013251, Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník České agentury pro standardizaci: RNDr. Radka Kuleová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 1833-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2019

ICS 59.060.01                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 1833-13:2010

Textilie – Kvantitativní chemická analýza –
Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny
(metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)
(ISO 1833-13:2019)

Textiles – Quantitative chemical analysis –
Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres
(method using carbon disulfide/acetone)
(ISO 1833-13:2019)

Textiles – Analyse chimique quantitative –
Partie 13: Mélanges de certaines chlorofibres
avec certaines autres fibres (méthode au sulfure
de carbone/acétone
)
(ISO 1833-13:2019)

Textilien – Quantitative chemische Analysen –
Teil 13: Mischungen von bestimmten Chlorfasern
mit bestimmten anderen Fasern (Schwefelkohlenstoff-/Aceton-Verfahren)
(ISO 1833-13:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-05-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 1833-13:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 1833-13:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textil ve spolupráci s tech-nickou komisí CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 1833-13:2010.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 1833-13:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 1833-13:2019 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Činidla................................................................................................................................................................................................ 7

6......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 8

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

8......... Výpočet a vyjádření výsledků........................................................................................................................................................ 8

9......... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu
patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 38 Textil.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 1833-13:2006), které bylo technicky zrevidováno. Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    název normy byl změněn ze „Směsi určitých chlorovláken a určitých jiných vláken (metoda s použitím sirouhlíku/
acetonu)“ na „Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu)“;

    v kapitole 1:

    byla doplněna některá chybějící vlákna;

    byly doplněny odkazy na další metody používané pro analýzu směsí obsahujících chlorovlákna;

    v 5.2 bylo u ethanolu doplněno „minimálně 92 objemových %“;

    do kapitoly 8 byl doplněn specifický faktor d pro melamin a polyakrylát;

    do kapitoly 9 byl doplněn „procentní bod“, aby nedošlo k nedorozuměním.

Seznam všech částí souboru ISO 1833 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu, při které se používá sirouhlík/aceton, ke zjištění hmotnostního podílu chlorovláken po odstranění nevlákenných látek v textiliích, vyrobených ze směsí

    určitých chlorovláken

s

    vlnou, zvířecí srstí, hedvábím, bavlnou, viskózou, měďnatými vlákny, modalem, lyocelem, polyamidem,
polyesterem, elastomultiesterem, akrylem, melaminem, polypropylenem, dvousložkovými vlákny polypropylenu/polyamidu, polyakrylátovými a skleněnými vlákny.

Směsi obsahující chlorovlákna je možné rovněž analyzovat zkušebními metodami popsanými v ISO 1833-17 nebo v ISO 1833-21.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz