ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.140.99                                                                                                                                  Květen 2020

Elastomerní protiseismické izolátory –
Část 1: Zkušební metody

ČSN
ISO 22762-1

63 3020

 

Elastomeric seismic-protection isolators –
Part 1: Test methods

Appareils d’appuis structuraux en élastomère pour protection sismique –
Partie 1: Méthodes d’essai

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 22762-1:2018. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 22762-1:2018. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument uvádí zkušební metody pro stanovení

a)  vlastností pryžového materiálu používaného k výrobě elastomerních seismických izolátorů, a

b)  vlastností elastomerních seismických izolátorů.

Je použitelný pro elastomerní seismické izolátory používané k zabezpečení budov nebo mostů před poškozením zemětřesením. Izolátory, na které se vztahuje, se skládají střídavě z elastomerních vrstev a výztužných ocelových desek, které jsou umístěny mezi vrchní stavbou a její spodní konstrukcí, aby poskytovaly jak ohebnost pro oddělení konstrukčních systémů od pohybu země, tak tlumící schopnost ke snížení posuvu v izolačním rozhraní a přenosu energie ze země do konstrukce při izolační frekvenci.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 37 zavedena v ČSN ISO 37 (62 1436) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tahových vlastností

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48-2 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD

ISO 188 zavedena v ČSN ISO 188 (62 1522) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti

ISO 812 nezavedena

ISO 813 nezavedena

ISO 815-1 zavedena v ČSN ISO 815-1 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé deformace v tlaku – Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

ISO 815-2 zavedena v ČSN ISO 815-2 (62 1456) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení trvalé deformace v tlaku – Část 2: Při snížených teplotách

ISO 1431-1 zavedena v ČSN ISO 1431-1 (62 1527) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Odolnost proti vzniku ozónových trhlin – Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

ISO 1827 nezavedena

ISO 3387 nezavedena

ISO 4664-1 zavedena v ČSN ISO 4664-1 (62 1489) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení dynamických vlastností – Část 1: Obecné pokyny

ISO 7500-1:2018 zavedena v ČSN EN ISO 7500-1:2018 (42 0322) Kovové materiály – Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů – Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje – Kalibrace a ověřování systému měření síly

ISO 7619-2 nezavedena

ISO 22762-2 zavedena v ČSN ISO 22762-2 (63 3020) Elastomerní protiseismické izolátory – Část 2: Aplikace pro mosty – Specifikace

ISO 22762-3 zavedena v ČSN ISO 22762-3 (63 3020) Elastomerní protiseismické izolátory – Část 3: Aplikace pro budovy – Specifikace

ISO 23529 zavedena v ČSN ISO 23529 (62 1401) Pryž – Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN ISO 48-1 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 1: Úvod a návod

ČSN ISO 48-4 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

ČSN ISO 48-5 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti – Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Zdeňka Končáková

Technická normalizační komise: TNK 23 Pryž

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Marie Chalupová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz