ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.060.01                                                                                                                    Červen 2020

Opětovné využití vody – Slovník

ČSN
ISO 20670

75 0180

 

Water reuse – Vocabulary

Réutilisation de l’eau – Vocabulaire

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 20760:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 20760:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN a TNI

TNI 01 0350:2010 Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

ČSN EN ISO 5667-13:2011 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

ČSN ISO 6107-7:2011 (75 0175) Jakost vod – Slovník – Část 7

ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9308-1:2015 (75 7836) Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

ČSN EN ISO 10993-17:2009 (85 5220) Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 17: Stanovení přípustných limitů pro vyluhovatelné látky

ČSN EN ISO 11074:2016 (83 6150) Kvalita půdy – Slovník

ČSN EN ISO 14001:2016 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 14046:2016 (01 0946) Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice

ČSN P CEN ISO/TS 14441:2014 (98 2026) Zdravotnická informatika – Požadavky na bezpečnost a důvěrnost systémů EHR při ověřování shody

ČSN EN ISO 14971:2012 (85 5231) Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky

ČSN EN ISO 16000-32:2014 (83 5801) Vnitřní ovzduší – Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN ISO 20761:2020 (75 9021) Opětovné využití vody v městských oblastech – Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – Hodnocené ukazatele a metody

ČSN ISO 21101:2017 (76 1204) Dobrodružný cestovní ruch – Systémy managementu bezpečnosti – Poža-
davky

ČSN ISO 24512:2009 (75 9002) Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb

ČSN EN ISO/IEC 27000:2017 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník

ČSN EN 16323:2018 (75 0162) Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k termínům 3.23, 3.30, 3.41 a 3.58 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje abecední rejstřík českých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Kvalita vod

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Opětovné využití vody – Slovník                                                                                 ISO 20670
                                                                                                                                              První vydání
                                                                                                                                              2018-12

ICS 01.040.13; 13.060.01

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 4

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 5

1......... Předmět normy......................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty................................................................................................................................................................ 7

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................... 7

Bibliografie........................................................................................................................................................................................... 21

 

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 4

Introduction............................................................................................................................................................................................... 5

1......... Scope............................................................................................................................................................................................ 7

2......... Normative references................................................................................................................................................................ 7

3......... Terms and definitions................................................................................................................................................................ 7

 

 

 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2018

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku


 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy
určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových
právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 282 Opětovné využití vody.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normali-
začnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).


Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www.iso.org/iso/ foreword.html.

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 282, Water reuse.

Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.


 

Úvod

 

Introduction

Opětovné využití vody je využití čištěných odpadních vod, které mohou pocházet z povrchových vod, podzemních vod, odsolené brakické vody, odsolené mořské vody a vody pro opětovné využití, která může zahrnovat čištěné odpadní vody, šedou vodu, srážkové vody a srážkové povrchové vody.

V souvislosti s ekonomickým rozvojem, klimatickou změnou, růstem populace a rychlou urbanizací se voda stala strategickým zdrojem, zejména v suchých (aridních) a polosuchých oblastech. Nedostatek vody je považován za jedno z nejvážnějších ohrožení udržitelného rozvoje společnosti. Ačkoliv šetření vodou může snížit spotřebu vody na osobu, mohou být zbývající dodávky nedostatečné k pokrytí celkové potřeby vody. Aby se zmírnil nedostatek vody, používá se stále více vody pro opětovné využití k pokrytí potřeby vody, která nemusí mít kvalitu pitné vody. Prokázalo se, že tato strategie je užitečná při zvyšování spolehlivosti dlouhodobého zásobování vodou v mnoha oblastech s nedostatkem vody po celém světě.

Voda pro opětovné využití se používá pro pokrytí významné části potřeby vody v zemědělských a městských oblastech v mnoha zemích, včetně zemědělských závlah, zavlažování pozemků, opětovného využití vody v průmyslu, infiltrace do podzemních vod, splachování záchodů, hašení požárů, okrasných vodních prvků a různých dalších využití ve městech včetně přímého opětovného využití a nepřímého opětovného využití pro pitné účely.

Pro opětovné využití vody existuje rychle rostoucí celosvětový trh, který nutně vyžaduje celosvětově použitelné mezinárodní normy. V současné době čelí nedostatku vody mnoho oblastí světa. Realita opětovného využití vody a nedostatek jednotných a konzistentních hodnot ukazatelů kvality vody způsobuje v celém světě obavy z důsledků opětovného využití vody pro lidské zdraví, životní prostředí a společnost. Dodavatelé, uživatelé, regulátoři a všechny zainteresované strany proto stále více potřebují mezinárodní standardizaci. Standardizace opětovného využití vody jakéhokoliv druhu a pro jakýkoliv účel bude velmi užitečná po celém světě a konzistentní přístup k popisu činností opětovného využití vody a používání terminologie pro opětovné využití vody z tohoto dokumentu bude prospěšné pro všechny uživatele a zainteresované strany.

Tento dokument uvádí přehled termínů a definic týkajících se opětovného využití vody. Cílem tohoto dokumentu je zajistit konzistentní přístup k popisu činností opětovného využití vody a používání terminologie pro opětovné využití vody. Tento dokument je použitelný pro všechny typy a velikosti zařízení a systémů pro opětovné využití vody všech zainteresovaných stran, které se účastní opětovného využití vody. Jeho účelem je podporovat vzájemné pochopení různých zainteresovaných stran.

Důležitý nový pojem v oblasti opětovného využití vody je „vhodnost pro daný účel“, který znamená výrobu vody pro opětovné využití o takové kvalitě, která splňuje potřeby zamýšlených konečných využití.

Tento dokument uvádí termíny a definice z dále uvedených oblastí:

      opětovné využití vody jakéhokoliv druhu a pro jakýkoliv účel;

      využití čištěných odpadních vod pro zavlažování;

      opětovné využití vody v městských oblastech;

      hodnocení rizik a účinnosti systémů pro opětovné využití vody;

      opětovné využití vody v průmyslu.

 

Water reuse is the use of treated wastewater which, in turn, can have as sources surface water, groundwater, desalinated brackish water, desalinated seawater and reuse water which can include treated wastewater, greywater, rainwater and stormwater.


With economic development, climate change, increases in population and rapid urbanization, water has become a strategic resource especially in arid and semi-arid regions. Water shortages are considered as one of the most serious threats to sustainable development of society. Although conservation can reduce per capita demand, the remaining supplies may be insufficient to meet overall water demand needs. To address these shortages, reclaimed water is increasingly being considered for use to satisfy water demands that don’t require potable water quality, and this strategy has proven useful in increasing the reliability of long-term water supplies in many water-scarce areas of the world.


Reclaimed water is used to satisfy a significant proportion of the water demands in rural and urban areas in many countries including: agricultural irrigation, landscape irrigation, industrial reuse, groundwater recharge, toilet and urinal flushing, firefighting and fire suppression, ornamental water features and other various urban uses including direct and indirect potable reuse.


There is a rapidly growing market on a global scale for water reuse which inevitably demands International Standards applicable world-wide. Today, water shortage is faced in many regions of the world. The reality of water reuse and the lack of uniform and consistent water quality standards are raising concerns for human health, environmental and societal implications of water reuse across the world. Consequently there are growing needs for international standardization from supplier, user, regulator and all stakeholders. Standardization of water reuse of any kind and for any purpose will be very useful around the globe, and a coherent approach to the description of water reuse activities and the use of water reuse terminology from this document will be of benefit to all users and stakeholders.This document provides an overview of terms and definitions relating to water reuse. The objective of this document is to ensure a coherent approach to the description of water reuse activities and the use of water reuse terminology. It is applicable to all types and sizes of water reuse facilities and systems to all types of stakeholders involved in water reuse. Its purpose is to foster mutual understanding common to the different stakeholders.

An important new concept in water reuse is the “fit for purpose” approach, which entails the production of reclaimed water to a quality that meets the needs of the intended end-uses.

This document presents terms and definitions in the following areas:

      water reuse of any kind and for any purpose;

      treated wastewater use for irrigation purposes;

      water reuse in urban areas;

      risk and performance evaluation of water reuse systems;

      water reuse for industrial purpose.


 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument uvádí termíny a definice běžně používané v normách pro opětovné využití vody.

 

This document defines terms and definitions commonly used in water reuse standards.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz