Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33. 060. 30

Březen 1998

Metody měření zařízení používaných

v digitálních mikrovlnných

přenosových systémech -

Část 3: Měření pozemních

družicových stanic -

Oddíl 14: Pozemní stanice družicového

zpravodajství

ČSN

EN 60835-3-14

36 7630

idt IEC 835-3-14: 1996

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems

Part 3: Measurements on satellite earth stations

Section 14: Earth stations for satellite news gathering (SNG)

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence Partie 3: Mesures applicables aux stations terriennes de télécommunications par satellite Section 14: Stations terriennes pour le reportage d'actualités par satellite (RAS)

Me verfahren für Geräte in digitalen Mikrowellen-Funkübertragungssystemen

Teil 3: Messungen an Satelliten-Erdfunkstellen

Hauptabschnitt 14: Erdfunkstellen für Reportagen über Satellit (SNG)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60835-3-14: 1996. Evropská norma EN 60835-3-14: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60835-3-14: 1996. The European Standard EN 60835-3-14: 1996 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 1998

51025


ČSN EN 60835-3-14

Národní předmluva

Citované normy

EN 60835-1-2: 1993 zavedena v ČSN EN 60835-1-2 + A1 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných radiových systémech. Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím. Oddíl 2: Základní vlastnosti (36 7630)

EN 60835-3-2: 1996 zavedena v ČSN EN 60835-3-2 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 2: Anténa (36 7630)

EN 60835-3-7: 1995 zavedena v ČSN EN 60835-3-7 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 7: Činitel jakosti přijímacího systému (36 7630)

EN 60835-3-13: 1996 zavedena v ČSN EN 60835-1-13 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 13: Systém VSAT (36 7630)

Vypracování normy

Zpracovatel: MAFROZ- Praha, IČO 10162305, Ing. František Malík Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

2


ČSN EN 60835-3-14

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 06835-3-14

Červenec 1996

ICS 33. 060. 30

Deskriptory: telecommunications, radiocommunications, communication equipment, earth station, microwave frequencies, digital technics, measurements, characteristics

Metody měření zařízení používaných v digitálních

mikrovlnných přenosových systémech

Část 3: Měření pozemních družicových stanic

Oddíl 14: Pozemní stanice družicového zpravodajství

(IEC 835-3-14: 1996)

Methods of measurement for equipment used

in digital microwave radio transmission systems

Part 3: Measurements on satellite earth stations

Section 14: Earth stations for satellite news gathering (SNG)

(IEC 835-3-14: 1996)

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence Partie 3: Mesures applicables aux stations terriennes de télécommunications par satellite Section 14: Stations terriennes pour le reportage d'actualités par satellite (RAS) (CEI 835-3-14: 1996)

Meßverfahren für Geräte in digitalen MikrowellenFunk- übertragungssystemen Teil 3: Messungen an Satel-Iiten-Erdfunkstellen Hauptabschnitt 14: Erdfunkstellen für Reportagen über Satellit (SNG) (IEC 835-3-14: 1996)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-07-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 60835-3-14

Předmluva

Text dokumentu 12E/259/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 835-3-14, připravený SC 12E Radioreléové a družicové komunikační systémy, IEC TC 12 Radiokomunikace, byl IEC/CENELEC předložen к paralelnímu hlasování a 1996-07-02 schválen CENELEC jako EN 60835-3-14.

Byla stanovena následující data:

-   nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN

к přímému použití jako normy národní                                                                   (dop) 1997-04-01

-   nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                        (dow) 1997-04-01

Přílohy označené "normativní" jsou součástí této normy. V normě je příloha ZA normativní. Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 835-3-14: 1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

4


ČSN EN 60835-3-14

Obsah

Článek Úvod

Předmět normy a rozsah použití                                                                                                                                1

Normativní odkazy                                                                                                                                                     2

Definice                                                                                                                                                                      3

Všeobecné úvahy                                                                                                                                                      4

Metody měření                                                                                                                                                           5

Anténa a vf parametry                                                                                                                                               5. 1

Parametry základního pásma                                                                                                                                    5. 2

Systém napájení                                                                                                                                                        5. 3

Referenční dokumenty                                                                                                                                               6

Příloha ZA (normativní) Jiné mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na příslušné evropské normy

5


ČSN EN 60835-3-14

1 Předmět normy a rozsah použití

Tento oddíl normy IEC 835-3 se zabývá metodami měření použitelnými na koncových stanicích používaných pro družicové zpravodajství.

IEC/DIS 835-3-2 a IEC/DIS 835-3-13jsou nyní ve stavu konečného návrhu normy 12/247/FDIS a 12E(CO)166.

6

Zdroj: www.cni.cz