ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50                                                                                                                              Červenec 2020

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

ČSN
EN 13358

65 7083

 

Bitumen and bituminous binders – Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes

Bitumes et liants bitumineux – Détermination des caractéristiques de distillation des bitumes fluidifiés et fluxés
par des fluxants d’origine minérale

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Destillationseigenschaften von mit Mineralölfluxmitteln verschnittenen und gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13358:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13358:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13358 (65 7083) z června 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13358:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13358:2020 (65 7083) z června 2020 převzala EN 13358:2019 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 58 zavedena v ČSN EN 58 (65 7003) Asfalty a asfaltová pojiva – Vzorkování asfaltových pojiv

EN 12594 zavedena v ČSN EN 12594 (65 7005) Asfalty a asfaltová pojiva – Příprava analytických vzorků

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN EN 15322 (65 7205) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: Ing. Jiří Plitz

Technická normalizační komise: TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13358
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2019

ICS 91.100.50                                                                                                            Nahrazuje EN 13358:2010

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

Bitumen and bituminous binders – Determination of the distillation characteristics
of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes

Bitumes et liants bitumineux – Détermination
des caractéristiques de distillation des bitumes
fluidifiés et fluxés par des fluxants d’origine minérale

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Bestimmung der Destillationseigenschaften
von mit Mineralölfluxmitteln verschnittenen
und gefluxten bitumenhaltigen Bindemitteln

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-05-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                      Ref. č. EN 13358:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 6

5......... Zařízení a pomůcky......................................................................................................................................................................... 6

6......... Postup................................................................................................................................................................................................ 8

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

6.2...... Příprava analytických vzorků......................................................................................................................................................... 8

6.3...... Příprava aparatury........................................................................................................................................................................... 8

6.4...... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

7......... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 10

7.1...... Asfaltový zbytek po destilaci....................................................................................................................................................... 10

7.2...... Celkový destilát.............................................................................................................................................................................. 10

7.3...... Destilační frakce............................................................................................................................................................................ 10

8......... Vyjádření výsledků........................................................................................................................................................................ 11

9......... Přesnost.......................................................................................................................................................................................... 11

9.1...... Opakovatelnost.............................................................................................................................................................................. 11

9.2...... Reprodukovatelnost...................................................................................................................................................................... 11

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 11

Příloha A (informativní) Specifikace teploměru................................................................................................................................... 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13358:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 336 Asfaltová pojiva, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2020 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13358:2010.

Hlavní technické změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

    Kapitola 5: jako alternativy k plynovému kahanu lze použít elektrickou topnou desku nebo topné hnízdo;

    Kapitola 5: rtuťové stonkové teploměry jsou nahrazeny teplotním měřicím zařízením umožňujícím provést obdobné určení teploty. Příloha A (charakteristiky rtuťového stonkového teploměru) se stává informativní;

    Článek 6.4.2: požadavky na rychlost destilace (kapky za minutu) lze nahradit minimální rychlostí zvyšování teploty v případech, kde destilační proces má velmi malé množství destilátu;

    Článek 6.4.3: objemy destilátu se zaznamenávají alespoň při referenčních korigovaných teplotách uvedených v EN 15322;

    Článek 6.4.3 a 10: možnost zaznamenávat objemy destilátu s přesností 0,1 ml je opuštěna.

Tento dokument je založen na ASTM D 402-97.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje metodu stanovení destilačních charakteristik ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv vyrobených z minerálních fluxovadel.

VÝSTRAHA Použití tohoto dokumentu může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tento dokument adresně neupozorňuje na všechna bezpečnostní rizika spojená s jeho použitím. Uživatel tohoto dokumentu je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro jeho používání regulační omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz