ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.40                                                                                                                              Červenec 2020

Elektrické myčky nádobí pro komerční účely – Zkušební metody pro měření funkce

ČSN
EN IEC 63136

36 1060

idt IEC 63136:2019

Electric dishwashers for commercial use – Test methods for measuring the performance

Lave-vaisselle électriques pour usage collectif – Méthodes d’essai et de mesure de l’aptitude à la fonction

Elektrische Geschirrspüler für den gewerblichen Gebrauch – Messverfahren für Gebrauchseigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 63136:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 63136:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-10-24 se nahrazuje ČSN EN 50593 (36 1060) z listopadu 2017, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 63136:2019 dovoleno do 2022-10-24 používat dosud platnou ČSN EN 50593 (36 1060) z listopadu 2017.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 15510 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-1 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

ČSN EN 60734 ed. 3 (36 1060) Elektrické spotřebiče pro domácnost – Funkce – Voda pro zkoušení

ČSN EN 62053-21 (35 6132) Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 63136:2019

Mezinárodní normu IEC 63136 vypracovala subkomise SC 59A Elektrické myčky nádobí IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Základem pro vypracování této normy byla EN 50593:2017.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV

Zpráva o hlasování

59A/223/CDV

59A/226/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této normě jsou použity následující typy písma:

–   výrazy použité v této normě, které byly definovány v kapitole 3: tučně

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 65706501; spolupráce NORMTEXT, IČO 41986831,
Markéta Ratajová

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN IEC 63136
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Listopad 2019

ICS 97.040.40                                                                                                            Nahrazuje EN 50593:2017
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Elektrické myčky nádobí pro komerční účely – Zkušební metody pro měření funkce
(IEC 63136:2019)

Electric dishwashers for commercial use – Test methods for measuring the performance
(IEC 63136:2019)

Lave-vaisselle électriques pour usage collectif – Méthodes d’essai et de mesure de l’aptitude
à la fonction

(IEC 63136:2019)

Elektrische Geschirrspüler für den gewerblichen Gebrauch – Messverfahren
für Gebrauchseigenschaften

(IEC 63136:2019)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-10-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN IEC 63136:2019 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 59A/223/CDV, budoucího prvního vydání IEC 63136, který vypracovala subkomise SC 59A Elektrické myčky nádobí IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 63136:2019.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-07-24

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2022-10-24

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 50593:2017 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 63136:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Přehled měření.............................................................................................................................................................................. 13

5......... Obecné podmínky pro měření.................................................................................................................................................... 13

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.2...... Kondicionování zkoušeného stroje a pořadí zkušebních postupů...................................................................................... 13

5.3...... Elektrické napájení........................................................................................................................................................................ 13

5.4...... Zkušební program......................................................................................................................................................................... 13

5.5...... Podmínky okolí.............................................................................................................................................................................. 14

5.6...... Zdroj vody....................................................................................................................................................................................... 14

5.6.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.6.2... Zdroj vody – Teplota..................................................................................................................................................................... 14

5.6.3... Tvrdost............................................................................................................................................................................................. 14

5.6.4... Tlak vody......................................................................................................................................................................................... 14

5.7...... Detergent........................................................................................................................................................................................ 14

5.8...... Oplachový prostředek................................................................................................................................................................... 14

5.9...... Náplň............................................................................................................................................................................................... 14

5.10.... Měření teploty................................................................................................................................................................................. 15

6......... Zkouška funkce mytí a odstraňování skvrn.............................................................................................................................. 15

6.1...... Účel a obecný popis..................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Popis zkušebního postupu pro funkci mytí............................................................................................................................... 15

6.2.1... Příprava........................................................................................................................................................................................... 15

6.2.2... Příprava zkušební znečišťující směsi........................................................................................................................................ 17

6.2.3... Aplikace zkušební znečišťující směsi........................................................................................................................................ 18

6.3...... Hodnocení...................................................................................................................................................................................... 19

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

6.3.2... Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................... 20

7......... Spotřeba energie, vody a doba měření.................................................................................................................................... 20

7.1...... Obecné informace........................................................................................................................................................................ 20

7.2...... Metoda měření............................................................................................................................................................................... 20

7.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

7.2.2... Příprava........................................................................................................................................................................................... 20

7.2.3... Počáteční náplň a doba rozběhu............................................................................................................................................... 21

7.2.4... Spotřeba energie, vody a doba trvání programu / cyklu........................................................................................................ 21

7.2.5... Spotřeba energie – pohotovostní režim.................................................................................................................................... 22

8......... Údaje, které se musí zaznamenat............................................................................................................................................. 23

8.1...... Údaje o laboratoři a o zkoušce................................................................................................................................................... 23

8.2...... List vyhodnocení pro výpočet výkonu funkce mytí.................................................................................................................. 24

Příloha A (normativní) Zkušební materiály pro laboratoře................................................................................................................. 26

A.1...... Referenční detergent.................................................................................................................................................................... 26

Strana

A.2...... Referenční oplachový prostředek.............................................................................................................................................. 26

A.3...... Základní mycí detergent............................................................................................................................................................... 27

A.4...... Náplň............................................................................................................................................................................................... 27

A.5...... Zkušební pipeta / dávkovač......................................................................................................................................................... 27

A.6...... Držák a podpora z nerezové oceli............................................................................................................................................. 29

A.7...... Sezamová semínka...................................................................................................................................................................... 30

Příloha B (informativní) Vývojový diagram – Průběh zkoušení........................................................................................................ 31

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 32

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 33

 

Obrázek 1 – Šablona s bodovým zkušebním vzorkem...................................................................................................................... 16

Obrázek 2 – Šablona – 3D pohled......................................................................................................................................................... 16

Obrázek 3 – Hrubá zrna Nigrosinu se rozmělní v chemické třecí misce........................................................................................ 18

Obrázek 4 – Rozmíchaná zkušební znečišťující směs....................................................................................................................... 18

Obrázek 5 – Talíř se 33 body po sušení................................................................................................................................................ 19

Obrázek 6 – Časový program zkušebního postupu............................................................................................................................ 19

Obrázek 7 – Příklad hodnocení............................................................................................................................................................... 25

Obrázek A.1 – Pipeta................................................................................................................................................................................. 28

Obrázek A.2 – VWR dávkovač typ 1,25 ml............................................................................................................................................ 28

Obrázek A.3 – Držák podpory z nerezové oceli................................................................................................................................... 29

Obrázek A.4 – Podpora z nerezové oceli.............................................................................................................................................. 30

Obrázek A.5 – Umístění teplotní sondy.................................................................................................................................................. 30

Obrázek B.1 – Vývojový diagram průběhu zkoušení.......................................................................................................................... 31

 

Tabulka 1 – Údaje o laboratoři................................................................................................................................................................ 23

Tabulka 2 – Údaje o myčce..................................................................................................................................................................... 23

Tabulka 3 – Naměřené údaje.................................................................................................................................................................. 24

Tabulka 4 – Hodnocení............................................................................................................................................................................. 24

Tabulka A.1 – Detergent........................................................................................................................................................................... 26

Tabulka A.2 – Oplachový prostředek..................................................................................................................................................... 26

Tabulka A.3 – Základní mycí detergent................................................................................................................................................. 27

Úvod

Toto první vydání bylo zpracováno s cílem poskytnout obecně použitelnou a dohodnutou metodu pro vyhodnocování účinnosti elektrických myček nádobí pro komerční účely.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument platí pro elektricky vyhřívané vestavné myčky nádobí, ručně plněné, jednokomorové s uzavíracím krytem na mytí talířů, mís, skleněného nádobí, příborů a podobných předmětů.

Tyto stroje se používají v profesionálních kuchyních, jaké jsou v restauracích, jídelnách, nemocnicích a v provozech, jako jsou pekárny, řeznictví apod.

Tento dokument neplatí pro myčky nádobí pro komerční účely s dopravními systémy (myčky nádobí posuvného typu a s dopravním pásem nosičů) a pro myčky kuchyňských nádob.

Tento dokument neplatí pro vestavné myčky s výměnou vody.

Tento dokument neplatí pro spotřebiče konstruované výhradně pro průmyslové účely.

Cílem je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických myček nádobí pro komerční účely a popsat normalizované metody měření těchto charakteristik.

Tyto charakteristiky se měří prostřednictvím mytí talířů.

Tento dokument se nezabývá bezpečností ani minimálními požadavky na výkon.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz